Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL C.

BENOEMING VAN EENEN EXECUTEUR-TESTAMENTAIR.

(Dit stuk moet door den inlegger zeiven geheel worden geschreven, gedagteekend en onderteek end).

: den :._ _ 191

AAN DEN DIRECTEUR DER POSTSPAARBANK TE BATAVIA.

De ondergeteekende van beroep

wonende te inleg—bij de Postspaarbank op het spaarbankboekje

kantoor I Serie Nummer

verklaart hierbij, ingevolge de bepaling van artikel 935 van het Burgerlijk Wetboek

van Nederlandsch-Indië, te benoemen tot executeur-testamentair

van beroep thans wonende te (')

en bij ontstentenis of afwezigheid uit Nederlandsch-Indië van dezen

van beroep ••—èra.-"' thans wonende te (') ~ ,

met het recht van inbezitneming van het aan ondergeteekende toekomend tegoed bij

zijnen

de Postspaarbank, zoowel op het vorengenoemde als op alle andere te n^ren—name staande spaarbankboekjes, vermeerderd met de verschuldigde renten, zullende deze benoemde executeur-testamentair of diens plaatsvervanger mitsdien, na het overlijden van den ondergeteekende, de bevoegdheid hebben om voor de opvraging en in ontvangstneming van het bedoelde tegoed met de verschuldigde renten het noodige ie verrichten.

Ondergeteekende verbindt zich uitdrukkelijk tegenover den Directeur der Postspaarbank deze executeursbenoeming niet te herroepen zonder voorafgaande medewerking en uitdrukkelijke goedkeuring van dien Directeur. Mochten de benoemde executeur en diens plaatsvervanger komen te overlijden, Nederlandsch-Indië verlaten, of hunne bevoegdheid tot handelen verliezen vóór het overlijden van den ondergeteekende, dan verbindt de ondergeteekende zich bij dezen tegenover den Directeur der Postspaarbank tot onverwijlde benoeming van een nieuwen executeur en kennisgeving daarvan aan •dien Directeur.

Al hetgeen geheel eigenhandig is geschreven, gedagteekend en geteekend

te den - 191

Handteekening.

(') binnen Nederlandsch-Indië.

Sluiten