Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanv. Voor inlagen is geen maximum gesteld; inleggers moeten er echter op worden gewezen, dat boven ƒ2400 geen rente wordt toegekend.

43. De inlagen (en terugbetalingen) worden — zonder onderscheid of het geldt een boekje der Serie A, B of C — in de volgorde waarin zij geschieden, en onder een doorloopend nummer, ingeschreven op den verantwoordingstaat form. IV (en VIII), zoowel op het origineel (rechts) als op het duplicaat (links); de nummering der inlagen (en terugbetalingen) begint elk jaar op nieuw met nummer t.

Aanv. Bij de inschrijving moet nauwkeuring worden gelet op de aanwijzingen, welke op de verantwoordingstaten voorkomen. In de kolom met het hoofd „Nummer" wordt ook de serieletter van het spaarbankboekje vermeld, aldus 68/A, 25/B of 10/c.

De kolom „Kantoor van uitgifte" wordt alleen ingevuld, wanneer het geldt een boekje van een ander kantoor dan dat, waar de inlage (of terugbetaling) geschiedt.

De kolom „Bedrag van het tegoed" is bestemd ter invulling van het bedrag, waartoe het tegoed tengevolge van de inlage (of van de terugbetaling) stijgt (of daalt), zoodat deze koloni niet moet worden ingevuld bij het boeken van eene eerste inlage op een boekje.

Deze kolom moet met de meeste nauwgezetheid worden ingevuld, aangezien ter Directie met die opgave moet worden gecontroleerd of het tegoed op het spaarbankboekje overeenstemt met dat op de rekening-courant van den inlegger.

44. Na invulling van de verschillende kolommen van den verantwoordingstaat, worden op de gekleurde strook, naast het vak waarin de inlage (of terugbetaling) is ingeschreven, overgenomen:

in cijfers, het volgnummer, waaronder de inlage (of terugbetaling) op den verantwoordingstaat is ingeschreven, en

in letters, het bedrag der inlage (of terugbetaling), welke strook daarna langs de geperforeerde lijnen wordt afgescheurd en ingeplakt in de kolom „bedrag der inlage of terugbetaling voluit geschreven" van het spaarbankboekje.

45. Eerst daarna wordt overgegaan tot de volledige inschrijving van de inlage (of terugbetaling) in het spaarbankboekje, door invulling van de kolommen „dagteekening" en „bedrag in cijfers", en door voorts in de daarvoor aangewezen kolommen de handteekening en een afdruk van den •dagteekeningstempel te stellen.

Aanv. De inplakking van de strooken in het spaarbankboekje moet geschieden met gebruikmaking van een deugdzaam kleefmiddel, opdat zij niet losraken en dientengevolge verloren gaan.

46. Wordt bij de inschrijving op de staten of in het boekje eene ver-

Inschrijving.

Gekleurde strook.

Spaarbankboekje.

Vergissingen.

Sluiten