Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gissing begaan, dan moet die foutieve inschrijving geheel of gedeeltelijk met rooden inkt worden doorgehaald, zoodat het geschrevene leesbaar blijft. Is de vergissing begaan bij de invulling van het ingelegde (of terugbetaalde) bedrag op de in het boekje te plakken strook, dan blijft deze ongebruikt en aan den staat bevestigd.

Aanv. Indien de strook reeds is afgescheurd, voordat de vergissing wordt opgemerkt, wordt zij weder aan den staat vastgehecht door inplakking in het onderste vakje en wordt de bij dit vakje behoorende strook gebezigd voor de inschrijving in het boekje; het is in geen geval geoorloofd voor de inschrijving in de boekjes gebruik te maken van strooken, waarop doorhalingen voorkomen in het daarop ingeschreven bedrag.

Bestaat de vergissing hierin dat eene inlage is ingeschreven op een staat form. VIII, of omgekeerd eene terugbetaling op een staat form. IV, dan wordt de foutieve inschrijving met rooden inkt doorgehaald en de strook van het vakje, waarin die inschrijving geschiedde, in dat vakje vastgehecht.

Het is ten strengste verboden ongebruikt blijvende strooken van staten af te scheuren.

47. Bij de volgende inlagen, alsook bij elke terugbetaling, wordt door Vergelijking optelling of aftrekking het bedrag van het tegoed op het spaarbankboekje van het vastgesteld, welk bedrag dan moet overeenstemmen met het in de kolom tegoed. „Bedrag van het tegoed" van den verantwoordingstaat vermelde.

48. Na elke inlage van ƒ 25 — of hooger ontvangt de inlegger van Kennisden Directeur eene kennisgeving dat het bedrag te zijnen name in de boeken gevingen, der Postspaarbank is ingeschreven.

Aanv. Bij de ontvangst van die kennisgeving heeft de inlegger zich te verzekeren, dat de inschrijving in zijn spaarbankboekje daarmede overeenstemt. Is dit niet het geval, dan wendt hij zich schriftelijk en rechtstreeks tot den Directeur, die, na onderzoek, onmiddellijk de noodige maatregelen neemt om het bestaande verschil op te lossen.

Eveneens heeft de inlegger zich tot den Directeur te wenden, indien de kennisgeving langer uitblijft dan hij, in verband met den afstand tusschen zijne woonplaats en Batavia, mocht verwachten.

Kennisgevingen worden alleen verzonden bij het doen van inlagen in eens van ƒ 25.— of hooger, dus niet als het tegoed van een inlegger ten gevolge van meerdere inlagen tot ƒ 25.— of daarboven is gestegen.

Kennisgevingen zijn geen quitantiën, doch dienen alleen tot controleering van de richtige verantwoording door de kantoren van de meer belangrijke inlagen. Ze behoeven dus door de inleggers niet te worden bewaard, doch kunnen worden vernietigd als het daarin vermelde bedrag met het bedrag in v het boekje overeenstemt.

EERSTE INLAGEN.

49. Wie inlegger wenscht te worden, heeft het verlangen daartoe te

Sluiten