Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien behooren, naar omstandigheden, enkele van de ondervolgende vragen te worden gesteld: 1°. Hebt gij altijd den opgegeven naam gedragen en, zoo neen, hoe luidde Uw vroegere naam? 2°. Wordt gij altijd bij den opgegeven naam genoemd, of noemt men U ook wel anders en, zoo ja, hoe? 3°. Aan welk Inlandsen hoofd of ambtenaar zijt gij persoonlijk bekend?

Welke scholen hebt gij bezocht?

Verstaat gij ook Nederlandsch? 1) ... _,

Hebt gij te voren andere ambten bekleed?

Zoo ja, als hoedanig zijt gij in dienst getreden?

In welk jaar was dat, of hoe lang is dat ongeveer geleden?.:

Hoe is de naam van Uw meester ?

meesteres ■

Wat is beroep of betrekking?

In welke buurt of wijk woont —1IJ - ?

Woont gij in hetzelfde huis (op hetzelfde erf)?

l) Bij bevestigende beantwoording van deze vraag tevens op te geven hoever \ lezen' scnriiven en spreken, volgens de eigen verklaring des inleggers, de kennis van deze taal zich uitstrekt- ' ) Iezen en schr»jven, doch niet spreken,

( alleen spreken.

NEDERLANDSCH FORM. \b. VOOR INLANDERS (ACHTERZIJDE).

Sluiten