Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dagteekening-stempel.

2) Naam en voornamen, voluit geschreven; van gehuwde vrouwen en weduwen alleen de familienaam.

2) Woonplaats met vermelding van wijk of buurt.

3) Behalve den naam derplaats ook te vermelden dien van het gewest, indien de persoon, die de inlage doet, binnen, en dien van het land, indien deze buiten Nederlandsch-Indië geboren is.

4) Naam en voornamen van den echtgenoot of overleden echtgenoot, voluit geschreven.

5) Indien geene bepaling gemaakt wordt, moeten deze woorden worden doorgehaald.

6) Handteekening, te stellen in tegenwoordigheid van den postambtenaar. Indien de persoon, die de inlage doet, nietkan schrijven, moet de postambtenaar dit vermelden en daaronder z ij n e handteekening stellen.

Postspaarbank in Nederlandsch-Indië.

Kantoor:

De ondergeteekende 1)

Spaarbankboekje

Serie Nr.

VOORZIJDE VAN FORM. Ie (INLAGEN TEN NAME VAN EEN ANDER).

van beroep ' ,

wonende te 2) _._ _

geboren te 3) , den _ _..

echtgenoote

— van 4) -

weduwe

wenscht ten name van den persoon, ter ommezijde vermeld, in de Postspaarbank in te leggen een bedrag

van ƒ 'MÊWÊÊÊÊÊÊÊÊÊ (in letters: gg^g^^^^^ggl^^^^^^^^^^^^^^^^g^g^), met bepaling dat 5)

den

6)

Gezien en goedgekeurd ter Directie van de Postspaarbank.

de kennisgevingen

De toezending van ~ïnriïükkei:—' dit boekje betreffende, wordt

verzocht aan het volgende adres:

Form. Nr. le.

Sluiten