Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

form. la. zie onder 18. „ Ib. „ „ 19. „ le. „ „ 20. „ ld. n „ 29 en 30. „ le. „ „ 18, 19, 20, 53, en 58. „ If. „ „ 33. - te„ * 33.

52. Inleggers, die hunne eerste inlagen doen bij een hulpkantoor of Bij een hulpdie inlagen, wegens verren afstand, toezenden aan een kantoor, moeten kantoor en een form. I in tweevoud invullen en onderteekenen. door

toezending.

Aanv. Het eene exemplaar van het formulier I is bestemd voor de Directie en het andere voor het kantoor, dat de handteekening van den inlegger in het stamregister moet plakken.

Zoo eenigszins mogelijk moeten de personen, die inlegger wenschen te worden, daartoe zeiven op het kantoor of een hulpkantoor komen en in het stamregister teekenen.

53. Bij het doen van eene eerste inlage ten name van een ander wordt Ten name van door hem, die de inlage doet, een form. le aan de vóór- en achterzijde een ander, zoo volledig mogelijk ingevuld en het formulier onderteekend.

Aanv. Dit geldt alleen voor eerste inlagen, dus die op een nieuw spaarbankboekje.

Op een reeds bestaand boekje kunnen ook door derden zonder verdere formaliteiten inlagen worden gedaan.

Het nieuwe boekje wordt gesteld op naam van den aan de achterzijde van form. le vermelden persoon, die wordt beschouwd als de inlegger. De gegevens omtrent dien persoon moeten zoo volledig mogelijk worden verstrekt, d. w. z. voor zoover ze aan den persoon, die de eerste inlage doet, bekend zijn.

Indien hij, die eene eerste inlage doet ten name van een ander, dit feit voor den bevoordeelde voorloopig geheim wil houden, dan wel ingelicht wenscht te worden omtrent de verdere inlagen op hetzelfde boekje, kan het verlangen daartoe worden te kennen gegeven door invulling van het omhaalde aan den voet van form. Ie (voorzijde), met gelijktijdige doorhaling, in het eene geval van de woorden „de kennisgevingen", en in het andere geval van de woorden „alle stukken".

54. Degene, te wiens name de eerste inlage geschiedt, en die wordt Verplichting beschouwd als d e inlegger, moet zoodra mogelijk, en in elk geval voor- van den dat hij eene terugbetaling kan erlangen, ten karitore een formulier la, Ib, of inlegger. Ic invullen en zijne handteekening in het stamregister stellen.

Aanv. Ingevolge het voorkomende onder 16 en 40 is niet de persoon, die ten name van een ander heeft ingelegd, bevoegd om over het tegoed op het spaarbankboekje te beschikken, doch komt die bevoegdheid uitsluitend toe aan den persoon, op wiens naam wordt ingelegd (behoudens de bevoegdheden van den vader, voogd, curator, gemachtigde enz.). De laatste moet dus zijne identiteit voor

Sluiten