Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de terugbetalingen kunnen staven, waarvoor de vorenbedoelde handeling noodig is.

In het formulier blijft dan het bedrag der eerste inlage oningevuld.

BEPERKENDE BEPALINGEN.

55. De persoon, die op een nieuw spaarbankboekje eene eerste inlage doet ten name van een ander, kan daarbij bepalen, dat deze—die „de inlegger" wordt—alleen terugbetaling zal kunnen bekomen van het tegoed of van een gedeelte van het tegoed op het boekje, waarop de inlage is geschied, indien:

a. een aan te duiden tijdstip is bereikt,

b. eene gestelde voorwaarde is vervuld,

c. eene bepaalde gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet.

56. Indien de vervulling van de voorwaarde afhankelijk is van hem, die Vervallen of

1 i„l j 1 fi. li. _•• 1- :: _j: 1:: j . .... . ï

haar crestelri heeft vervalt zii hii riiens nverliiHen. niptiohpiH

haar gesteld heeft, vervalt zij bij diens overlijden. nietigheid.

Indien de terugbetaling afhankelijk is van eene bepaalde gebeurtenis of omstandigheid, dan moet tevens de dag worden vermeld, waarop het beding zijn kracht zal verliezen, voor het geval de gebeurtenis of omstandigheid zich dan nog niet heeft voorgedaan. Het beding wordt als niet gesteld beschouwd, indien deze toevoeging ontbreekt.

Aanv. Het is niet geoorloofd:

le. dat hij, die een nieuw boekje neemt ten name van een ander, zich het recht voorbehoudt daarop zelf terugbetaling te vragen, tenzij hem dat recht uit anderen hoofde toekomt, in welk geval .echter het beding overbodig is (vaders, voogden enz.); 2e. dat het recht om terugbetaling te vragen wordt toegekend aan een ander, die dat recht anders niet zou hebben (b. v. een beding van den vader, dat ook de moeder terugbetaling kan vragen; daartoe is eene generale of speciale volmacht noodig); 3e. dat de beperkende bepaling in strijd komt met het burgerlijk recht, zoodat b. v. op deze wijze geene beschikkingen van testamentairen aard mogen worden gemaakt. Men kan dus niet bepalen, dat bij het overlijden van den inlegger de persoon, die de inlage deed, het tegoed mag opvorderen. Ook mag niet worden bepaald, dat de inlegger geene terugbetaling zal kunnen vragen vóór het overlijden van hem, die de inlage deed.. Daarentegen is geoorloofd eene beperkende bepaling, waarbij de bevoegdheid van den inlegger tot het vorderen van terugbetalingen: le. wordt verschoven tot een aan te duiden tijdstip, b. v. tot een bepaalden datum, of tot een zekeren verjaardag van den inlegger (voor personen, als Inlanders, wier geboortedatum niet vaststaat, moet een bepaalde datum worden genoemd);

2e. afhankelijk wordt gesteld van eene voorwaarde, b. v. de toestemming van

hem, die de inlage deed, of van een ander; 3e. afhankelijk wordt gesteld van eene gebeurtenis of omstandigheid, b. v.

het aangaan van een huwelijk, de geboorte van een kind enz., waarbij

3

Sluiten