Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan een dag moet worden bepaald, waarop het beding vervalt, als het huwelijk of de geboorte dan nog niet heeft plaats gehad.

57. De beperkende bepaling omtrent de terugbetaling is niet slechts voor de eerste inlage verbindend, maar ook voor alle verdere inlagen op hetzelfde boekje, onverschillig door wie die mochten worden gedaan.

De beperkende bepaling kan betrekking hebben op een gedeelte van het tegoed op het boekje, in zoover dat de terugbetalingen beperkt worden tot een bepaald gedeelte van het tegoed.

Aanv. Iemand, die een spaarbankboekje heeft met eene beperkende bepaling, kan voor inlagen, waarop hij die bepaling niet wenscht toegepast te zien, een tweede boekje nemen.

Men kan b. V. bepalen, dat van het tegoed niet meer mag worden terugbetaald dan een zeker bedrag 's maands, of dat de inlegger alleen mag beschikken over de jaarlijks bij te schrijven rente.

58. Eene beperkende bepaling wordt gesteld op de daarvoor bestemde plaats van de voorzijde van het in te dienen form. \e en door den postambtenaar overgenomen in het stamregister en vóór in het spaarbankboekje, waarin zij, zoo mogelijk, door den persoon, die haar stelde, met zijne handteekening wordt bekrachtigd, (^m

Door den postambtenaar wordt voorts op den omslag van het spaarbankboekje duidelijk met rooden inkt geschreven: „Beperkende bepaling".

59. De beperkende bepaling kan door hem, die haar stelde, te allen tijde worden ingetrokken. Die intrekking moet geschieden bij schriftelijke mededeeling aan den Directeur, hetzij rechtstreeks, dan wel door tusschenkomst van het betrokken kantoor of een daaronder behoorend hulpkantoor.

Aanv. Van de intrekking moet aanteekening worden gehouden in het stamregister en in het spaarbankboekje; dit laatste wordt daartoe opgezonden aan den Directeur.

60. In de gevallen, bedoeld onder 55, geschiedt geene terugbetaling dan indien, ter beoordeeling van den Directeur, gebleken is dat over het ingelegde mag worden beschikt.

Aanv. In het algemeen blijft aan den Directeur de beoordeeling van de vraag of een aan te duiden tijdstip is bereikt, eene gestelde voorwaarde is vervuld, dan wel eene bepaalde gebeurtenis of omstandigheid zich heeft voorgedaan, waarvan eene terugbetaling afhankelijk is. De aanvragen moeten dus in die gevallen aan den Directeur worden opgezonden, casu quo met de spaarbankboekjes en de noodige bewijsstukken. Echter kunnen de kantoorchefs rechtstreeksche terugbetalingen verleenen, wanneer niet kan worden getwijfeld aan de bevoegdheid van den inlegger, b. v. als de terugbetaling afhankelijk is gesteld van de toestemming van een bepaald persoon en deze de toestemming heeft verleend, of indien is bepaald dat de inlegger mag

Verbindende kracht.

Inschrijving.

Intrekking.

Be oordeeling.

Sluiten