Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschikken over een zeker bedrag 's maarids, in welk geval de terugbetaling kan geschieden, althans indien zij blijft beneden het voor rechtstreeksche terugbetalingen gestelde maximum.

STAMREGISTER.

61. Elk kantoor en hulpkantoor heeft een stamregister (form. II) van de inleggers, aan wie door het kantoor, of door tusschenkomst van het hulpkantoor een spaarbankboekje is uitgegeven; in het stamregister van het kantoor worden ook opgenomen de inleggers, wier spaarbankboekjes op het kantoor zijn overgeschreven.

Aanv. Ter vergemakkelijking van de raadpleging van het stamregister worden de eerste 40 folio's bestemd voor de inschrijving van de Europeesche inleggers (Serie A), de volgende 40 folio's voor Inlandsche inleggers (Serie B) en de overige folio's voor Vreemde Oosterlingen (Serie C). Op grootere kantoren kunnen afzonderlijke registers voor de drie serie's worden aangehouden. In de kolom van het register met het hoofd „Nummer", wordt tevens de serieletter van het boekje vermeld, op deze wijze 136/A, 25/B, of 15/C. De kolom „Kantoor van uitgifte" wordt, eveneens ter vergemakkelijking van de raadpleging, alleen ingevuld bij de overschrijving van een spaarbankboekje van een ander kantoor, dus niet bij de uitgifte van een nieuw boekje van het eigen kantoor.

62. Bij de inschrijving van de inleggers in het stamregister worden alle Inschrijving, gegevens van de formulieren I (eerste inlagen) en XIIó (overschrijving) overgenomen. De inlegger, of de persoon, die ten name van een ander eene

eerste inlage doet op een form. le, stelt zoo mogelijk zijne handteekening in de laatste kolom van het register.

Aanv. De inschrijving van nieuwe inleggers geschiedt dadelijk bij het doen der eerste inlage, behalve wanneer het geldt vennootschappen enz. met gebruik van een form. ld. (zie onder 29) en bij overdracht van het tegoed van inleggers uit Nederland (zie onder 126 en 129).

Bij het doen van eene eerste inlage ten name van een ander op een form. le, worden de gegevens betreffende den inlegger van de achterzijde van het formulier overgenomen, en niet die van de voorzijde, welke betrekking hebben op den persoon die de eerste inlage doet. Deze stelt wel zijne handteekening in het stamregister, doch zoodanig, dat er ruimte overblijft voor de handteekening van den inlegger zeiven, welke zoodra mogelijk, en in elk geval voordat eene terugbetaling plaats heeft, in het stamregister moet worden gesteld. Indien de inlegger niet kan schrijven, wordt hiervan in de laatste kolom van het register melding gemaakt.

Indien de inlegger zelf bezwaarlijk ten kantore kan komen, kan genoegen worden genomen met de toezending van een form. I in duplo, waarvan dan één exemplaar is bestemd voor de Directie, terwijl van het andere de handteekening wordt afgeknipt ter opplakking in het stamregister. Beperkende bepalingen moeten woordelijk met rooden inkt van

Sluiten