Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaringen van hunne hoofden of meesters overteleggen; het vorderen van dergelijke verklaringen zou ook niet overeen te brengen zijn met de voorgeschreven geheimhouding van de zaken der Postspaarbank. Kan met behulp noch van de handteekening, noch van de gegevens in het stamregister de identiteit van den aanvrager worden vastgesteld, dan kan deze door betrouwbare en bekende getuigen of door andere middelen ten genoegen van den postambtenaar bewijzen dat hij de inlegger is; in dat geval kunnen ook verklaringen van hoofden of meesters dienstdoen. Dergelijke bewijsvoering behoort echter uitzondering te blijven; bij de invulling van de formulieren van eerste inlagen (form. 1) moeten de noodige gegevens voor het stamregister worden verzameld, welke voldoende moeten zijn voor het onderzoek naar de identiteit.

73. De inschrijving van de terugbetalingen op de verantwoordingstaten Inschrijving, form. VIII geschiedt met inachtneming van hetgeen is voorgeschreven onder

43 t/m 47.

74. De terugbetaling wordt geweigerd bij het bestaan van een vermoeden Vervalsching. van vervalsching ten aanzien van het spaarbankboekje of de voor de terugbetaling vereischte bewijsstukken (quitanties, aanvragen of orders).

Aanv. Het begrip „vermoeden van vervalsching" moet zeer ruim worden genomen. Op alles wat onregelmatig is behoort te worden achtgeslagen, dus ook op leemten in de volgorde van de nummers der bladzijden in het spaarbankboekje, waarvan er geen mag ontbreken, op doorhalingen enz. en men controleere of sedert de laatste verificatie ter Directie geene vergissingen in de optellingen of aftrekkingen zijn begaan.

Ook moet worden gelet op beperkende bepalingen, duplicaatboekj es, en aanschrijvingen van den Directeur. Daarom moet steeds het stamregister worden geraadpleegd, ook al is de inlegger persoonlijk aan den postambtenaar bekend, terwijl bij rechtstreeksche terugbetalingen op een kantoor, dat het spaarbankboekje niet heeft uitgegeven, en waarop het ook niet is overgeschreven, niet mag worden verzuimd de iijst van de duplicaat-boekjes op te slaan.

75. Terugbetalingen uit de Postspaarbank geschieden: Rechtstreeks, lo. rechtstreeks door de postambtenaren;

2o. op eene order van betaling, afgegeven door den Directeur.

Aanv. Rechtstreeks, d. w. z. door den postambtenaar op eigen gezag, zonder machtiging van den Directeur, op een quitantieform. V, welke in de Nederlandsche en Maleische talen voor de inleggers in enkele exemplaren kosteloos beschikbaar zijn. Tegen betaling van 5 cents worden aan de kantoren voor inleggers verkrijgbaar gesteld boekjes met 10 quitantie-formulieren. Quitanties zijn vrij van zegelrecht.

76. De rechtstreeksche terugbetalingen zijn beperkt tot bedragen van Maximum ten hoogste ƒ 100.—, mits niet uitmakende het geheele in het boekje in- bedrag, geschreven tegoed van den inlegger.

Sluiten