Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dagteekening-stempel.

1) Naam en voornamen van den inlegger of diens gemachtigde.

2) Woonplaats met vermelding van wijk of buurt-

3) Handteekening van den inlegger of diens gemachtigde, te stellen in tegenwoordigheid van den postambtenaar. Indien de inlegger niet kan schrijven, teekent hij met een kruis of eenig ander handmerk, in bijzijn van twee bij het kantoor of hulpkantoor bekende getuigen, die met hunne handteekening moeten verklaren dat het handmerk van den inlegger is.

4) Indien het boekje niet door het kantoor is uitgegeven of daarop is overgeschreven, doch de inlegger aan den ambtenaar persoonlijk bekend is of hij zijne indentiteit kan bewijzen door twee ten kantore bekende getuigen, moet de postambtenaar dit door zijne medeonderteekening bevestigen.

Postspaarbank in Nederlandsch-Indiê,

Quitantie wegens rechtstreeksche terugbetaling.

De ondergeteekende 1) —.'.

wonende te 2) ' -•

erkent ontvangen te hebben uit de Postspaarbank eene som van ƒ

in letters: (=

als terugbetaling op het spaarbankboekje Serie ,Nr. , kantoor

zoodat het tegoed op dat boekje thans bedraagt ƒ

, den

3)

( Mij bekend: ) \ De Postambtenaar, \

VOORZIJDE VAN FORM. V.

Form. Nr. V.

Sluiten