Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op hetzelfde boekje mag in een tijdvak van vier weken rechtstreeks niet meer dan ƒ 100.—, in eens of in gedeelten, worden terugbetaald. Aanv. Indien het geheele tegoed wordt terugverlangd, kan desgewenscht al dadelijk rechtstreeks een gedeelte van het tegoed tot een maximum van ƒ 100.— worden terugbetaald in afwachting van de algeheele afrekening met den inlegger, waarvoor het boekje met een aanvraagformulier aan den Directeur moet worden gezonden.

% 77. Rechtstreeksche terugbetaling kan alleen geschieden door of van Kantoren, wege het betrokken kantoor—d. i. het kantoor, waardoor het spaarbankboekje is uitgegeven of waarop het is overgeschreven, — tenzij de inlegger aan den postambtenaar persoonlijk bekend is of hij zijne identiteit kan bewijzen door twee ten kantore bekende getuigen, in welke gevallen ook door andere kantoren rechtstreeksche terugbetalingen kunnen geschieden.

Aanv. Bij het betrokken kantoor bestaat de gelegenheid om de identiteit van den inlegger met behulp van het stamregister vast te stellen. Indien geen twijfel bestaat aan die identiteit, doordat de inlegger bekend is of door betrouwbare personen wordt bekend gemaakt, kan ook op andere kantoren rechtstreeksche terugbetaling plaats vinden. De postambtenaar lette dan echter goed op, of het spaarbankboekje geheel in orde is, of er wellicht eene beperkende bepaling in voorkomt, welke moet worden nageleefd, en in het bijzonder ook of van het boekje geen duplicaat is uitgereikt. Dit laatste kan worden gecontroleerd met de op elk kantoor aanwezige lijst van duplicaat-boekjes.

78. Ter bekoming eener terugbetaling, welke niet rechtstreeks kan Aanvraag, geschieden, wordt door den inlegger een aanvraag volgens model bij een kantoor of hulpkantoor te zijner keuze ingediend.

Aanv. De indiening kan geschieden bij elk kantoor of hulpkantoor, onverschillig of het spaarbankboekje al dan niet door het kantoor is uitgegeven of daarop is overgeschreven. Ook kan worden gevraagd terugbetaling op een ander kantoor dan dat, waarbij de aanvraag wordt ingediend, b. v. als de inlegger zich naar eene andere plaats begeeft, waar hij over het geld wenscht te beschikken. De gewone aanvraagformulieren bestaan in vier modellen, Vla, Vlo, VIc en VId, welke in de Nederlandsche en Maleische talen verkrijgbaar worden gesteld. Vla en Vlo worden gebruikt bij de kantoren op Java en Madoera, en VIc en VId bij die op de Buitenbezittingen.

Vla en VIc worden gebruikt als de terugbetaling moet plaats hebben op een kantoor, waardoor het boekje is uitgegeven of waarop het is overgeschreven, en waar dus de inlegger in het stamregister voorkomt, dan wel op een daaronder ressorteerend hulpkantoor;

Vlo en VId worden gebruikt als de terugbetaling moet geschieden op een kantoor, waar de inlegger niet in het stamregister voorkomt, dan wel op een daaronder ressorteerend hulpkantoor.

Achter op deze form. Vlo en VId worden dan ter Directie de gegevens tot vaststelling van de identiteit van den inlegger aan het kantoor van terugbetaling medegedeeld.

Sluiten