Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gewone order van betaling is zes weken geldig en wordt afgegeven op het door den inlegger in de aanvraag aan te wijzen kantoor of hulpkantoor.

Aanv. Tegelijk met de verzending van de order van betaling form. VII aan den aanvrager wordt aan het kantoor, waar de terugbetaling moet geschieden of waaronder het hulpkantoor ressorteert, dat voor de terugbetaling is aangewezen, het aanvraagformulier VI toegezonden. Daarbij wordt het spaarbankboekje gevoegd, indien het aan de Directie is opgezonden of wanneer de terugbetaling moet geschieden op een Directieboekje.

Het kantoor kan dus op de terugbetaling rekenen en de noodige fondsen beschikbaar houden. Zijn die fondsen niet voorhanden, dan moet onverwijld voor aapvulling worden gezorgd.

Indien de terugbetaling moet geschieden op een spaarbankboekje, dat niet door het kantoor is uitgegeven, noch daarop is overgeschreven, worden ter Directie achter op het aanvraagformulier VI b of d de noodige gegevens tot vaststelling van de identiteit van den inlegger medegedeeld. De door den inlegger op de order van betaling te stellen handteekening moet dan worden vergeleken met die, welke op het aanvraagformulier voorkomt en welke ter Directie deugdelijk is bevonden.

83. Bij de voor het geheele bedrag van het tegoed op een spaarbankboekje af te geven order van betaling wordt tevens verrekend t< de rente over het verstreken gedeelte van het loopende jaar. Voor die verrekening wordt als dag van terugbetaling aangenomen de dag volgende op dien, waarop de order van betaling door den Directeur aan den belanghebbende wordt toegezonden.

Aanv. Bij terugbetaling van een gedeelte van het tegoed wordt ter Directie gebruikt een form. Vila, voor het geheele tegoed een form. Vllo, beide in het Nederlandsch of het Maleisch. Op form. Vllö wordt de rente over het loopende jaar, welke ook in het spaarbankboekje is bijgeschreven, mede opgenomen. Bij algeheele terugbetaling op een form. Vllö wordt zoowel de kolom „Bedrag in cijfers" van het spaarbankboekje, als de kolom „Bedrag van het tego«d" van den verantwoordingstaat form. Vlll ingevuld met „Nihil". Het geheel afbetaalde spaarbankboekje wordt niet aan den inlegger teruggegeven, doch bij den verantwoordingstaat gevoegd. Dit laatste geschiedt bij terugbetalingen op Directieboekjes altijd, onverschillig of het geheele dan wel een gedeelte van het tegoed wordt terugbetaald.

84. De jaarorder is geldig voor één jaar en wordt alleen afgegeven op het betrokken kantoor of een daaronder ressorteerend hulpkantoor; de uitgifte van jaarorders wordt bovendien beperkt tot de kantoren en hulpkantoren gelegen op de bezittingen buiten Java en Madoera.

Aanv. De orders van betaling form. Vlle, welke een jaar geldig zijn, zijn alleen betaalbaar op de kantoren, waardoor het spaarbankboekje is uitgegeven of waarop het is overgeschreven, aangezien alleen deze kantoren de gegevens hebben tot vaststelling van de identiteit van den inlegger, wat in casu noodig is. Jaarorders op Directieboekjes kunnen dus niet worden afgegeven. De jaarorders worden voorts alleen afgegeven op kantoren en hulpkantoren op de Buiten-

Algeheele :rugbetaling.

Jaarorders, duur en kantoren.

Sluiten