Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezittingen, waardoor de inleggers bij die verder afgelegen kantoren de gelegenheid erlangen zich van te voren te voorzien van eene machtiging, welke zij in tijd van nood zullen kunnen gebruiken.

85. Met de aanvraag om een jaarorder moet het spaarbankboekje aan den Directeur worden opgezonden, die van de afgifte der order in het boekje aanteekening houdt.

Behoudens uitzonderingen, ter beoordeeling van den Directeur, mag de inlegger slechts één jaarorder tegelijk te zijner beschikking hebben.

Aanv. Voor het aanvragen van een jaarorder dient het aanvraag-formulier Vlg, dat aan alle kantoren en hulpkantoren wordt verstrekt, en ook door tusschenkomst van alle kantoren en hulpkantoren aan den Directeur kan worden toegezonden. Daarbij wordt het spaarbankboekje gevoegd, waarin ter Directie dadelijk het bedrag van de aangevraagde jaarorder van het tegoed wordt afgeschreven om te. voorkomen, dat door rechtstreeksche terugbetalingen het tegoed op het boekje daalt beneden het bedrag van de order. Het spaarbankboekje wordt met de aangevraagde jaarorder rechtstreeks aan den inlegger teruggezonden; terugzending van het aanvraag-formulier aan het kantoor, hetgeen bij gewone orders geschiedt, blijft bij de jaarorders achterwege. Wordt dus een jaarorder ter betaling aangeboden, dan moet het stamregister worden geraadpleegd voor de beoordeeling van de bevoegdheid van den persoon die zich aanmeldt.

86. De inlegger kan over het bedrag, waarvoor de jaarorder is afgegeven, alleen beschikken door van die order gebruik te maken. Het overige tegoed kan' hij terugerlangen op de gewone manier.

Aanv. Bij de uitbetaling van de jaarorder moet, evenals bij de gewone orders, het boekje worden overgelegd. De postambtenaar behoeft echter daarin het uittebetalen bedrag niet meer af te schrijven, doch hij plakt de contrölestrook van den verantwoordingstaat form. Vlll op de plaats waar ter Directie de uitgegeven order is vermeld, en stelt daarnaast een afdruk van den dagteekeningstempel en zijne handteekening.

De door den inlegger gequitteerde en aan hem uitbetaalde jaarorder wordt bij den staat form. Vlll overgelegd.

87. Het bedrag der jaarorder gaat ƒ 500.— niet te boven, terwijl bij de afgifte der order, na aftrek daarvan, het boekje nog een tegoed van ten minste ƒ 101.— moet aanwijzen.

Aanv. De inlegger kan het bedrag van zijn aan te vragen jaarorder zelf bepalen, mits niet gaande boven ƒ500. Heeft hij later minder geld noodig,-dan hij volgens zijn order mag terugvragen, dan kan hij dat meerdere dadelijk bij de terugbetaling weder als eene inlage in het boekje doen bijschrijven. Dit brengt geen renteverlies voor den inlegger mede.

Het minimum is op ƒ 101 bepaald, omdat bij het betrokken kantoor een bedrag van ƒ100 rechtstreeks kan worden terugbetaald, terwijl ƒ1 moet blijven staan,

Aanvragen.

Gebruik. Bedrag.

Sluiten