Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93. Na het verstrijken van den termijn, waarvoor de orders zijn uit- Vervallen gegeven, zijn deze stukken nietig en kan terugbetaling, anders dan recht- orders, streeks tot bedragen van ƒ 100.—, alleen worden verkregen door de indiening

van een nieuwe aanvraag, waarbij de vervallen order moet worden overgelegd, evenals het boekje, indien het eene algeheele terugbetaling of eene jaarorder geldt.

Aanv. De gewone orders zijn zes weken geldig en de jaarorders een jaar van af den dag van afgifte door den Directeur. Telegrafische orders moeten dadelijk worden uitbetaald.

Ook indien geen nieuwe jaarorder wordt aangevraagd, moet de vervallen order aan den Directeur worden opgezonden met het boekje ten einde daarin de aanteekening betreffende de uitgifte van de jaarorder te doen opheffen. De niet gebruikte jaarorder moet eveneens worden opgezonden, wanneer algeheele terugbetaling van het tegoed op het spaarbankboekje wordt gevraagd, of wanneer de inlegger zijn tegoed wenscht over te dragen op de Rijkspostspaarbank in Nederland. De jaarorder wordt dan ingetrokken en de daarop betrekking hebbende aanteekening in het boekje wordt opgeheven.

94. Voor zoover de terugbetalingen rechtstreeks door een kantoor kunnen Rechtstreeks, geschieden, wordt aan elke wettig gedane opvrage van op spaarbankboekjes verschuldigde gelden gevolg gegeven uiterlijk binnen veertien dagen,

te rekenen van den dag der opvrage.

95. De orders van betaling worden aan de inleggers toegezonden uiterlijk binnen veertien dagen, te rekenen van den dag, waarop de aanvragen om terugbetaling door den Directeur worden ontvangen.

Voor de uitbetaling door of van wege het betrokken kantoor van een aangeboden jaarorder geldt eveneens een termijn van ten hoogste veertien dagen, te rekenen van den dag der aanbieding.

Aanv. Bij rechtstreeksche terugbetaling en jaarorders is het mogelijk, dat de kantoren niet dadelijk fondsen beschikbaar hebben, met het oog waarop een termijn van uiterlijk veertien dagen voor de terugbetaling wordt toegestaan. Voor gewone orders is dat niet noodig, omdat de kantoren op de terugbetaling kunnen rekenen, vooreerst doordat de aanvragen gewoonlijk door tusschenkomst der kantoren aan den Directeur worden opgezonden, en ten tweede doordat tegelijk met de order aan den inlegger, de aanvraag aan het kantoor wordt teruggezonden.

De kantoorchefs moeten dan ook zorgen, dat zij voor de betaling van orders de noodige fondsen beschikbaar hebben, zoo eenigszins mogelijk in de betalingsmiddelen, welke het meest passen bij het terugtebetalen bedrag.

N.B. Voor de terugbetaling kan worden beschikt over alle fondsen, die in de kas van het kantoor voorhanden zijn. Indien die kas ontoereikend is tot het doen van rechtstreeksche terugbetalingen of van terugbetal i ngen op jaarorders, of wanneer het te voorzien is, dat zij ontoereikend zal zijn voor de dadelijke

Orders.

Sluiten