Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitbetaling van gewone orders, wordt per telegraaf aan den Hoofdinspecteur, Chef van den Post-en Telegraafdienst, aanvulling gevraagd, onder opgave van den stand der kas (v.g.1. de Circ. H. i. Sp. 1906 No. 202).

96, In buitengewone omstandigheden kunnen de onder 94 en 95 be- Verlenging, ■«doelde termijnen door den Gouverneur-Generaal, den Raad van Toezicht gehoord, tot ten hoogste zes maanden worden verlengd. De daartoe te

nemen beschikking wordt, vóór zij in werking treedt, in de Javasche Courant geplaatst en aan de kantoren en hulpkantoren aangeplakt.

97. De Directeur geeft aan het betrokken kantoor en voor zooveel Opschorting, noodig ook aan andere kantoren kennis, dat tot eene nadere mededeeling zijnerzijds op een spaarbankboekje geene terugbetalingen mogen geschieden:

lo. indien bij hem eene mededeeling is ingekomen, dat de inlegger zijn boekje mist, met de mogelijkheid dat het in verkeerde handen is geraakt;

2o. indien door den vader of voogd van een minderjarigen inlegger, behoorende tot de Europeesche of met deze gelijkgestelde bevolking, bij hem verzet is gedaan tegen terugbetalingen op het boekje van den minderjarige;

3o. indien dit om eenige andere reden noodig is.

Aanv. Van dergelijke kennisgevingen, evenals van eventueele nadere mededeelingen, wordt door het kantoor aanteekening gehouden op zoodanige wijze, dat zij * \ door den dienstdoenden ambtenaar niet over het hoofd kunnen worden gezien.

VERANTWOORDING VAN INLAGEN EN TERUGBETALINGEN.

98. De verantwoording aan den Directeur geschiedt door opzending Opzending van de verantwoordingstaten voor inlagen (form. IV) en voor terugbetalingen verantwoor(form. VIII), .en wel: dingstaten.

a. door de kantoren op Java en Madoera: per eerste post op den lsten, Qden} \\den} \Qden> 2lsten €n 26s»en van elke maand;

b. door de kantoren op de Buitenbezittingen, die eens of meermalen daags postverbinding hebben: dagelijks per eerste post;

c. door de overige kantoren op de Buitenbezittingen: per eerste postgelegenheid.

Aanv. Dit geldt voor de origineele staten; de duplicaten moeten worden opgezonden: door de kantoren bedoeld sub a en b, daags na de verzending van de origineelen, en door de kantoren sub c, met de eerste postgelegenheid volgende op de verzending van de origineelen.

Het is ten streagste verboden de duplicaat-verantwoordingstaten te verzenden tegelijk met de origineelen van denzelfden dag of hetzelfde tijdvak.

Sluiten