Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en niet door den postambtenaar is gefingeerd. Die getuigen behoeven dus den inlegger niet te kennen; zij constateeren niet de identiteit van den inlegger, doch alleen het feit van de terugbetaling. De getuigen behoeven niet door den inlegger te worden medegebracht, doch daarvoor kunnen optreden personen welke zijn verbonden aan den dienst van het kantoor. Alleen mag natuurlijk de postambtenaar, die de terugbetaling doet, niet zelf als getuige van die handeling optreden.

Op het bewijsstuk voor de terugbetaling wordt door den postambtenaar de door de twee getuigen te onderteekenen verklaring gesteld: „Bovenstaand handmerk is door den inlegger gesteld in tegenwoordigheid van:"

101. De verantwoordingstaten van inlagen (form. IV) en van terugbe- Gebruik der talingen (form. VIII) worden aan de kantoren gefolieerd verstrekt, en in form. IV en VUL gebruik genomen met inachtneming van de daardoor aangewezene volgorde.

Aanv. Na de verzending van een verantwoordingstaat volgens den onder 98 voorgeschreven regel wordt het eerstvolgend folio in gebruik genomen. Bovenaan wordt vermeld de dag of het tijdvak, waarover de verantwoording op den staat loopt. Is één folio niet voldoende ter inschrijving van alle inlagen of terugbetalingen van den dag of het tijdvak, waarover de verantwoording loopt, dan worden een of meer volgende folio's in gebruik genomen, met overbrenging aan het slot van het totaal der inlagen en terugbetalingen van den loopenden dag. Dit geschiedt met rooden inkt.

102. Op eenzelfden verantwoordingstaat mogen niet worden opgenomen Uiteenhouding' inlagen of terugbetalingen van verschillende maanden. der maanden..

Aanv. Begint dus een tijdvak te loopen op 25 Januari en bestaat eerst op 5 Februari gelegenheid tot verzending van den loopenden staat, dan wordt deze na ultimo Januari niet verder gebruikt, doch op 1 Februari een nieuwe staat in gebruik genomen, welke tegelijk met den vorigen staat op den 5den Februari aan den Directeur wordt toegezonden.

103. De inlagen en de terugbetalingen worden eiken dag met roo- Dagtotalen, den inkt opgeteld, zoowel op het origineel als op het duplicaat van de verantwoordingstaten form. IV en VIII en vandaar dadelijk overgenomen

in het register van dagtotalen form. IX.

Aanv. In de kolom „Data" der verantwoordingstaten wordt met eene accolade achter de inlagen en terugbetalingen van denzelfden dag de datum gesteld, mede met rooden inkt.

De boeking van de dagtotalen in het register form. IX geschiedt door of onderrechtstreeksch toezichtvan den kantoorchef of zijn vervanger; zij zijn daarvoor persoonlijk verantwoordelijk. Daarbij wordt voor elke nieuwe maand een nieuw folio in gebruik genomen; in de kolom van het register met het opschrift „nummers van den verantwoordingstaat" wordt aanteekening gehouden van de volgnummers, waaronder de inlagen en terugbetalingen op de staten IV en VIII zijn inge-

5

Sluiten