Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schreven, doch zonder vermelding van de namen der inleggers en het bedrag van elke inlage of terugbetaling afzonderlijk; alleen het totaal van eiken dag wordt vermeld. De dagtotalen worden in de voorlaatste kolom van het register form. IX geboekt, terwijl de laatste kolom dient voor de vaststelling van het totaal over de geheele maand Alle tot redres van fouten of vergissingen noodzakelijke doorhalingen moeten geschieden met rooden inkt, zoodat het eerstgeschrevene leesbaar blijft.

104. Door de kantoren, die eens of meermalen daags postverbinding hebben, wordt op den eersten dag van elke maand, door de overige kantoren per eerste postgelegenheid in elke maand, een uittreksel uit het register formulier IX gezonden aan den Directeur.

Aanv. Voor dit uittreksel, zijnde een woordelijk gelijkluidend afschrift van de in het register gehouden aanteekeningen betreffende de afgeloopen maand, wordt gebezigd form. 1X6.

Mochten er in eene maand geene inlagen of terugbetalingen gedaan zijn, dan wordt het formulier 1X6 ingediend als nihilstaat.

105. De inlagen in- en de terugbetalingen uit de Postspaarbank worden Kasboek C ook, als onderdeel van de algemeene ontvangsten en uitgaven der kantoren, verantwoord aan den Hoofd-Inspecteur, Chef van den Post- en Telegraafdienst door de dagtotalen der inlagen en terugbetalingen, behalve in het register form. IX, ook te boeken respectievelijk in de kolommen 7 der ontvangsten en 6 der uitgaven van het kasboek model C en wel onder den datum, waarop de inlagen en terugbetalingen werkelijk gedaan zijn.

Indiening extracten form. 1X6.

Sluiten