Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RENTE.

106 — 109

106. De rente, welke op den 31sten December van elk jaar aan de inleggers verschuldigd is, wordt bij de eerste daartoe zich voordoende gelegenheid door of namens den Directeur in de spaarbankboekjes bijgeschreven.

Zoolang dit nog niet is geschied, moeten de postambtenaren er op letten, dat de spaarbankboekjes aan den Directeur worden opgezonden, bij voorkeur in de maand, waarin de eerste inlage geschiedde.

Aanv. De opzending moet in elk geval geschieden, ook al verlangt de inlegger geen bijschrijving van rente, daar elk boekje telken jare met de rekening-courant van den inlegger ter Directie moet worden geverifieerd.

De maand, waarin het boekje is uitgegeven en het dus moet worden opgezonden, behoort te zijn vermeld op de binnenzijde van het titelblad van het spaarbankboekje.

107. Aan de inleggers wordt eene jaarlijksche rente toegekend van 2.4 Bedrag, ten honderd van hunne inlagen, welke rente begint te loopen met den

eersten dag der maand, volgende op die, waarin de inlagen geschieden.,

Aanv. De rente bedraagt 20 cent van elke ƒ 100.— over een volle maand, of 0.2 cent per maand van eiken gulden. Voor onderdeden van een gulden wordt geen rente vergoed; bij de vaststelling van het rente-bedrag worden gedeelten van een cent verwaarloosd. De rente, welke den 31sten December van elk jaar verschuldigd is, wordt door bijschrijving op de rekeningen-courant der inleggers aan hun tegoed toegevoegd, en als zoodanig met den eersten dag van het nieuwe jaar rentegevend.

108. Voor teruggevraagde gelden is slechts rente verschuldigd tot het einde der maand, voorafgaande aan die, waarin de terugbetaling plaats heeft, of bij terugbetaling van het geheele bedrag van het tegoed, geacht wordt te hebben plaats gehad.

Aanv. Voor algeheele terugbetaling zie onder 83.

109. Inleggers, die uit godsdienstige of andere overwegingen geen rente Geen rente, verlangen, kunnen daarvan mededeeling doen aan den Directeur.

Aanv. In dat geval wordt op de rekening-courant en in het spaarbankboekje geen rente bijgeschreven, doch het boekje moet wel jaarlijks worden opgezonden.

Bijschrijving in de boekjes.

Opzending der boekjes.

Sluiten