Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110. Voor hetgeen boven ƒ 2400.— ten name van één inlegger in de Maximum, "boeken der Postspaarbank is ingeschreven wordt geene rente toegekend, onverschillig of het tegoed op één of op meerdere spaarbankboekjes is ingelegd.

Aanv. Echter wordt aan credietinstellingen met philantropisch karakter (z. g. n. afdeelingsbanken) voor hare bij de Postspaarbank belegde reservefondsen ook boven ƒ 2400.— rente toegekend. Daartoe moet bij het doen der eerste inlage op een form. Id uitdrukkelijk worden verklaard, dat het spaarbankboekje uitsluitend zal worden gébruikt voor gelden van het eigenlijk reservefonds en moet daarbij worden overgelegd een afschrift van het Gouvernements besluit, waarbij de credietinstelling is aangewezen voor de toepassing van Staatsblad 1905 No. 35 (vrijstelling van zegelrecht).

OVERSCHRIJVING BINNEN NEDERLANDSCH-INDIË.

111. Bij verandering van woon- of verblijfplaats kan, op verzoek van den inlegger, met gebruikmaking van een form. Xlla, zijn spaarbankboekje worden overgeschreven op het kantoor van de nieuwe woon- of verblijfplaats, ten einde aldaar rechtstreeksche terugbetalingen te kunnen verkrijgen.

Aanv. Voor het doen van inlagen of het aanvragen van terugbetalingen aan den Directeur is overschrijving onnoodig, aangezien daarbij raadpleging van het stamregister niet onmisbaar is, hetgeen in den regel wel het geval Is voor het doen van rechtstreeksche terugbetalingen. Overschrijving is n. 1. niets anders dan het opnemen in het stamregister van het kantoor van de nieuwe woonplaats van de gegevens tot vaststelling van de identiteit van den inlegger. Het verzoek om overschrijving kan worden ingediend zoowel bij het kantoor van de oude, als van de nieuwe woon- of verblijfplaats, dan wel bij een der onder die kantoren ressorteerende hulpkantoren. Overschrijving geschiedt niet op hulpkantoren, wèl op bijkantoren.

112. Het door den inlegger onderteekend formulier Xlla wordt met het Opzending, spaarbankboekje aan den Directeur toegezonden, die het boekje met een

form. XIIö doet toekomen aan het kantoor, waarop de overschrijving moet geschieden.

Aanv. De formulieren Xlla zijn in het Nederlandsch en in het Maleisch beschikbaar.

Inleggers die niet kunnen schrijven, onderteekenen form. Xlla met hun handmerk; de postambtenaar stelt daaronder de aanteekening „mij bekend", indien de inlegger hem persoonlijk bekend is, of diens identiteit door ondervraging uit het stamregister, door twee ten kantore bekende getuigen, of op eene andere betrouwbare wijze is gebleken (zie onder 72).

Het fo rmulier Xlla wordt door den Directeur aan den inlegger zeiven op zijne nieuwe woonplaats toegezonden, nadat het ter Directie aan de achterzijde is ingevuld.

113. De overschrijving op het kantoor van de nieuwe woon- of verblijf- Stamregister, plaats van den inlegger geschiedt door overneming in het stamregister (in

Sluiten