Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het eerstvolgend open vak bij de overeenkomende serie) van de gegevens betreffende den inlegger, welke zijn gesteld op de achterzijde van form. XIIö; -daarna wordt door den inlegger zijne handteekening in het stamregister gesteld, dan wel daarin aangeteekend dat hij niet kan schrijven.

Aanv. Met de inschrijving wordt gewacht totdat de inlegger zich aanmeldt met het hem toegezonden form. Xlla en het hem uitgereikt bewijs van overneming van zijn spaarbankboekje form. XIV, terwijl Inlanders en Vreemde Oosterlingen den bij het boekje behoorenden penning moeten vertoonen. Form. Xlla moet aan de achterzijde door den inlegger worden onderteekend. Ter vaststelling van zijne identiteit vergelijkt de postambtenaar de handteekeningen aan de vóór- en de achterzijde van form. Xlla; bij verschil in die handteekeningen of wanneer de inlegger niet kan schrijven, onderzoekt hij de identiteit door het stellen van vragen volgens de gegevens op de achterzijde van form. Xllb.

114. Van de inschrijving in het stamregister wordt op de laatste bladzijde van het spaarbankboekje aanteekening gehouden door in het daarvoor bestemde vakje een afdruk te stellen van den dagteekening-stempel en het volgnummer van het laatste door het kantoor uitgegeven spaarbankboekje te vermelden.

Aanv. Na de inschrijving wordt het spaarbankboekje aan den inlegger uitgereikt en het betrekkelijk form. Xlla met form. XHö en het bewijs van overneming form. XIV aan den Directeur toegezonden, nadat op form. Xlla het nummer uit het stamregister is aangeteekend, dat ook achter in het spaarbankboekje is vermeld.

115. Indien de inlegger door verren afstand van het kantoor of om andere gewichtige redenen niet persoonlijk ten kantore kan komen om zijn spaarbankboekje in ontvangst te nemen, kan hij zijne voor het stamregister bestemde handteekening plaatsen opeen form. I en dat formulier tegelijk met form. Xlla en XIV aan het kantoor toezenden hetzij rechtstreeks, hetzij door tusschenkomst van een hulpkantoor.

Aanv. De handteekening van den inlegger wordt dan van form. 1 geknipt en in het stamregister geplakt overeenkomstig het voorkomende onder 52.

116. Indien de inlegger op zijne nieuwe woon- of verblijfplaats nog Onbekend geen bekend adres heeft, wordt de voor hem bestemde brief, inhoudende adres, form. Xlla, aangehouden tot zijn adres bekend is.

Aanv. Aan deze opdfocht wordt het kantoor herinnerd door een stempelafdruk op den omslag van den brief; deze brieven moeten zoodra mogelijk worden besteld.

117. Overschrijving kan ook worden gevraagd van reeds uitgegevene Jaarorders, jaarorders; deze worden daartoe tegelijk met het spaarbankboekje en form.

Xlla ingediend; ook kan tegelijk met het verzoek om overschrijving van het spaarbankboekje eene aanvraag om eene jaarorder worden ingediend.

Spaarbankboekje.

Verhindering v/d inlegger.

Sluiten