Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanv. Zie onder 88; jaarorders kunnen alleen worden overgeschreven of afgegeven op kantoren buiten Java en Madoera.

118. Bij nadere overschrijving van een spaarbankboekje gelden dezelfde Nadere overbepalingen. schrijving en

Een overgeschreven boekje blijft aangeduid met den op den omslag ver- aanduiding melden kantoornaam, serieletter en het volgnummer van het kantoor van der boekjes, uitgifte.

OVERDRACHT OP DE RIJKSPOSTSPAARBANK IN NEDERLAND VAN HET TEGOED VAN INLEGGERS DER POSTSPAARBANK IN NEDERLANDSCH=INDIË EN OMGEKEERD.

119. De inlegger in de Postspaarbank in Nederlandsch-Indië, die zijn Aanvraag, tegoed wenscht te doen overschrijven op de Rijkspostspaarbank in Nederland,

geeft tijdig vóór zijn vertrek daarheen, al of niet door tusschenkomst van een kantoor of hulpkantoor, aan den Directeur te Batavia van zijn voornemen kennis door middel van een form. XVII in duplo, waarbij zijn spaarbankboekje of boekjes moeten worden ingeleverd.

Aanv. Aangezien de inlegger zijn boekje zelf moet medenemen naar Nederland, moet hij zorgen de overdracht zoo tijdig aan te vragen, dat zijn spaarbankboekje nog vóór zijn vertrek aan hem kan worden teruggezonden. In form. XVII moet daarom een adres in Nederlandsch-Indië worden opgegeven. Is de inlegger te laat met zijn verzoek, dan kan hij onder bijvoeging van de noodige frankeerzegels opzending van het boekje aan een adres in Nederland verzoeken.

Inleggers, die over Batavia reizen, kunnen persoonlijk ter Directie de overdracht aanvragen en de boekjes weder in ontvangst nemen.

Indien een inlegger meer dan één spaarbankboekje bezit, moeten alle boekjes worden opgezonden.

Ook de orfgebruikte jaar orders moeten worden ingediend. Directieboekjes worden na ontvangst ter Directie van form. XVII afgesloten en aan den inlegger toegezonden.

Het form. XVII moet door den inlegger op beide exemplaren worden onderteekend.

Voor minderjarigen beneden 16 jaar mag het verzoek worden gedaan door hun vader, moeder-voogdes of voogd; voor inleggers, die het beheer over hunne goederen hebben verloren, door hun wettelijken vertegenwoordiger. Ook gemachtigden kunnen het formulier teekenen onder overlegging van hun volmacht, ter beoordeeling door den Directeur.

Kan de inlegger niet schrijven, dan stelt hij zijn handmerk in tegenwoordigheid van twee hem kennende getuigen, die het verzoek mede onderteekenen.

Beperkende bepalingen, welke na de overdracht in Nederland bezwaarlijk zouden kunnen worden nageleefd, kunnen door den persoon, die de bepaling bij het doen der eerste inlage heeft gesteld, worden ingetrokken, waarvoor op de achterzijde van form. XVII ruimte is bestemd.

Sluiten