Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120. De aan een kantoor rechtstreeks of door tusschenkomst van een Opzending, hulpkantoor ingediende formulieren XVII worden, nadat de stukken in orde

zijn bevonden, met de bijbehoorende spaarbankboekjes aangeteekend opgezonden aan den Directeur.

Aan den inlegger wordt door het kantoor of hulpkantoor een bewijs van overneming form. XIVa uitgereikt.

Aanv. Meerdere verzoeken van verschillende inleggers kunnen in één couvert worden verzonden, doch dit mag geen stukken van anderen aard behelzen. Ter voorkoming van vertraging in de afdoening dezer aanvragen om overdracht overtuigt de postambtenaar zich van te voren of de stukken aan de voorschriften voldoen.

121. Ter Directie worden de ingeleverde spaarbankboekjes, zonder bij- Afsluiting der schrijving van rente over het loopende jaar, afgesloten en afgeteekend, der boekjes en onder aangeteekend couvert toegezonden aan het kantoor, dat op form. en terugzen* XVII daarvoor is aangewezen, onder bijvoeging van een ter Directie in- ding aan de gevuld form. XVIII. Aan den inlegger zeiven wordt toegezonden eene kantoren, kennisgeving form. XIX, waarop door hem voor de terugontvangst van het spaarbankboekje moet worden geteekend, en dat door hem met het hem

uitgereikt bewijs van overneming form XIVa, aan het kantoor moet worden ingeleverd.

Aanv. Van form. XVlü bestaan twee soorten, n. 1. form. XVIIIa en XVlllé. Form. XVIIIa wordt gebruikt, wanneer het spaarbankboekje wordt teruggezonden aan een kantoor, waardoor het is uitgegeven of waarop het is overgeschreven, en waar dus de gegevens nopens de identiteit van den inlegger in het stamregister voorkomen, terwijl form. XV1116 dient voor kantoren waar de inlegger niet bekend is. Op de achterzijde van dit laatste formulier worden dan ter Directie de noodige gegevens betreffende den inlegger vermeld, terwijl voor de vergelijking van de handteekening wordt bijgevoegd het tweede exemplaar van form. XVII.

122. Na afgifte der spaarbankboekjes worden de formulieren XVII, in- Terugzending dien dit is bijgevoegd, XVIII en XIX — dit laatste nadat het van den dag- stukken aan teekeningstempel is voorzien—aan den Directeur teruggezonden. de Directie.

Aanv. De toezending van deze stukken geschiedt mede in een afzonderlijk couvert, zonder bijvoeging van stukken van anderen aard.

123. Op reeds afgesloten spaarbankboekjes mogen in geen geval en Verbod ini. onder geen voorwendsel nog inlagen worden gedaan; terugbetalingen zijn en terugbet. alleen geoorloofd in het geval bedoeld onder 124. op afgesloten

Aanv. Indien een inlegger weder de beschikking wil hebben over zijn spaarbankboekje voor het doen van inlagen of het vragen van terugbetalingen, moet hij eerst aan den Directeur schriftelijk verzoeken de afsluiting op te heffen, waartoe het boekje weder moet worden opgezonden.

boekjes.

Sluiten