Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124. Het over te dragen tegoed van een inlegger op een of op meer Maximum, boekjes mag niet meer bedragen dan ƒ1200.— Het meerdere moet aan den

inlegger worden terugbetaald of kan op zijn verzoek worden overgeboekt op naam van een anderen inlegger.

Aanv. Indien niet anders is verzocht, wordt voor het meerdere boven/1200.— eene order van betaling aan den inlegger toegezonden, waarvan het kantoor wordt verwittigd op de achterzijde van form. XV111.

Overboeking van het meerdere op naam van een anderen inlegger wordt verzocht door invulling van de daarvoor bestemde ruimte op de achterzijde van form. XVII, onder bijvoeging van het spaarbankboekje waarin de overboeking moet geschieden. Heeft de persoon, op wiens naam de overboeking moet geschieden, nog geen spaarbankboekje, dan moet er eerst door of voor hem een worden genomen door een klein bedrag als eerste inlage te storten.

Ingeval ook het tegoed van dien anderen inlegger op de Rijkspostspaarbank in Nederland moet worden overgedragen, moet die inlegger zelf dat verzoeken op een form. XVII.

125. Het onder 124 bedoeld bedrag, dat moet worden terugbetaald, Terugbetaling wordt ter Directie van het tegoed op het spaarbankboekje afgetrokken, op afgesloten De terugbetaling geschiedt overigens volgens de gewone voorschriften, tegen boekjes, afgifte van de aan den inlegger toegezondene en door dezen voor voldaan geteekende order van betaling form. VII.

Aanv. De strook van den verantwoordingstaat form. Vlll wordt geplakt op de daarvoor in het spaarbankboekje boven de afsluiting opengelatene plaats, terwijl het form. Vil bij den verantwoordingstaat wordt overgelegd.

N.B. BEHANDELING TER DIRECTIE IN NEDERLAND.

Van elke afsluiting van een spaarbankboekje, welke heeft plaats gehad, geeft de Directeur aanstonds kennis aan den Directeur der Rijkspostspaarbank in Nederland, onder vermelding van de gegevens, welke noodig zijn tot vaststelling van de identiteit van den inlegger. Deze kan, na aankomst in Nederland, zijn afgesloten spaarbankboekje aan elk postkantoor afgeven, vanwaar het naar Amsterdam wordt opgezonden om te worden vergeleken met de inmiddels uit Indië ontvangene gegevens. Bestaat er overeenstemming, dan ontvangt het door den inlegger aangewezen postkantoor opdracht om aan hem een spaarbankboekje van de Rijkspostspaarbank in Nederland uit te reiken, waarin als tegoed wordt opgenomen het bedrag, waarop het boekje in Indië is afgesloten, vermeerderd met de daar nog niet bijgeschrevene rente over het loopende jaar.

Voor het geval een inlegger mocht hebben verzuimd zijn boekje vóór zijn vertrek uit Indië te doen-afsluiten, kan hij dat alsnog verzoeken door middel van formulieren, welke in Nederland bij de postkantoren kunnen worden aangevraagd en waarmede dan zijn boekje door hem zeiven aan den Directeur te Batavia moet worden opgezonden, onder bijvoeging van Indische frankeerzegels of internationale antwoordcoupons voor de kosten der terugzending.

6

Sluiten