Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanv. Form. XHIa is in de Nederlandsche en Maleische talen verkrijgbaar en wordt gebezigd voor inleggers, die kunnen schrijven, form. XIIlö voor hen, die niet kunnen schrijven.

De identiteit van den aanvrager wordt op de gewone wijze, doch met dubbele nauwgezetheid onderzocht.

Legalisatie van de handteekening op form. Xlllö door het Hoofd van plaatselijk bestuur kan worden geeischt.

133. Het duplicaat wordt door den Directeur rechtstreeks toegezonden Afgifte, aan den aanvrager; van de afgifte van elk duplicaat geeft de Directeur

kennis aan de betrokken kantoren.

Aanv. Al dadelijk, na ontvangst der aanvraag zendt de Directeur aan de betrokken kantoren bericht van de vermissing van het spaarbankboekje, waarop dan door de kantoren moet worden gelet. De inlegger wordt aangeschreven, dat zijne aanvraag is ontvangen en daaraan na verloop van eenigen tijd (gewoonlijk ruim een maand) zal worden gevolg gegeven, indien het boekje inmiddels niet terecht is gekomen.

134. Van de afgifte van een duplicaat-boekje wordt door de betrokken Stamregister kantoren aanteekening gehouden in het stamregister. Andere kantoren ont- en lijst van vangen periodiek opgaven van uitgereikte duplicaat-boekjes ter bijschrijving duplicaten, in de op elk kantoor aanwezige gedrukte lijst dier boekjes.

Aanv. De aanteekening in het stamregister geschiedt door het woord „Duplicaat" in rooden inkt te schrijven in de kolommen „Nummer" en „Kantoor van uitgifte".

Bij raadpleging van het stamregister, welke altijd moet geschieden bij eene terugbetaling op een kantoor, waardoor het spaarbankboekje is uitgegeven of waarop het is overgeschreven, moet dus dadelijk opvallen of er een duplicaat van een boekje bestaat. Zoo ja, dan moet het origineele boekje worden aangehouden.

Andere kantoren, waar rechtstreeksche terugbetalingen kunnen geschieden, dus de kantoren waar de inlegger persoonlijk bekend is of door twee bekende getuigen wordt bekend gemaakt, moeten altijd de lijst van duplicaatboekjes raadplegen, wanneer eene rechtstreeksche terugbetaling op een origineel boekje wordt gevraagd.

Verzuim hiervan komt voor rekening van den nalatigen postamb¬

tenaar.

135. Ingeval het spaarbankboekje zich bevindt in handen van een ander dan den inlegger (zie onder 131 sub 2o), wordt de houder van het boekje door den Directeur, bij aangeteekenden brief, uitgenoodigd zijne wettelijke aanspraken daarop te bewijzen. Voldoet hij hieraan niet binnen vier weken nadat de aangeteekende brief is uitgereikt, de inontvangstneming van den brief is geweigerd, of deze door de postadministratie onbestelbaar is verklaard, dan kan een duplicaat worden afgegeven.

Aanv. Ook in dit geval kan worden gebruik gemaakt van een form. XIII en moet voor een duplicaat-boekje 25 cents worden betaald.

Onrechtmatige houders.

Sluiten