Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136. Indien een inlegger zijn boekje vermist en daarvan aangifte doet ■aan het kantoor, ook zonder dat dadelijk een duplicaat wordt aangevraagd, moet het kantoor van die vermissing aanteekening houden en daaarvan onverwijld mededeeling doen aan den Directeur.

Aanv. De vermissing wordt aangeteekend op een afzonderlijk vel papier, dat de ambtenaar aan het loket steeds voor oogen heeft.

137. Ter vervanging van volgeschreven, geschonden of onooglijk geworden boekjes, worden door den Directeur kosteloos nieuwe boekjes afgegeven, kenbaar aan de vóór op den omslag, op het titelblad, zoomede ;achter op den omslag geplaatsten stempelafdruk „Vernieuwd boekje".

.Aanv. Indien aan het kantoor een boekje wordt aangeboden dat vernieuwing behoeft, wordt het aan den Directeur opgezonden.

Vernieuwde boekjes worden alleen afgegeven als het oude boekje wordt ingeleverd; daarbij bestaat dus niet hetzelfde gevaar voor misbruik als bij de afgifte van duplicaat-boekjes.

138. Indien een inlegger van de Serie B of C den bij zijn spaarbank- Penningen, boekje behoorenden penning mist, kan hem op ' aanvraag en'tegen betaling

van 25 certts een nieuwe penning worden verstrekt, nadat zijne identiteit «op het kantoor is vastgesteld.

Aanv. Voor de aanvraag wordt mede gebruik gemaakt van een v. z. n. gewijzigd form. XlIIa af b, waarop door den postambtenaar moet worden aangeteekend, dat de identiteit van den inlegger hem is gebleken.

OVERNEMING EN INHOUDING VAN SPAARBANKBOEKJES.

139. Opzending van spaarbankboekjes aan den Directeur is noodig in Gevallen. *de volgende gevallen: '

lo. bij aanvragen tot terugbetaling van het geheele bedrag van het tegoed;

'2o. na de terugbetaling van het geheele bedrag van het tegoed;

3o. voor bijschrijving van rente over het afgeloopen jaar, en zulks bij voorkeur in de maand vermeld aan de binnenzijde van den omslag;

4o. wanneer in een boekje misstellingen of vergissingen worden ontdekt, welke niet ten kantore kunnen worden opgelost, of welke aanleiding geven tot het vermoeden van misbruik of vervalsching;

5o. bij een verzoek om overschrijving van een boekje binnen Nederlandsch-Indië;

*6o. bij een verzoek om overdracht van het tegoed van een inlegger op

de Rijkspostspaarbank in Nederland; 7uo. bij aanbieding door <een inlegger uit Nederland van zijn voor over-

Aangifte vermissing.

Vernieuwde boekjes.

Sluiten