Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dracht op de Postspaarbank afgesloten spaarbankboekje van de Rijkspostspaarbank;

$o. bij aanbieding van het origineele spaarbankboekje, waarvoor een duplicaat is afgegeven;

9o. bij aanbieding van eerf spaarbankboekje, dat is volgeschreven of geschonden, of dat door langdurig gebruik of door eene andere oorzaak een onooglijk aanzien heeft gekregen; lOo. wanneer een boekje door den Directeur wordt opgevraagd.

Aanv. De postambtenaren behooren dus bij elke aanbieding van een spaarbankboekje goed toe te zien of er geene redenen zijn om het boekje aan te houden en op te zenden. De opzending geschiedt altijd op de wijze voorgeschreven onder 7.

140. Uitgezonderd in de gevallen bedoeld onder 2o en 8o van 139 wordt bij Re$u. elke overneming of inhouding van een spaarbankboekje aan den houder daarvan een bewijs form. XIVa uitgereikt.

Aanv. Het bewijs form. XIVc wordt genomen uit register form. XIV, na volledige invulling van de beide strooken; voor het kantoor wordt daardoor ook aanteekening gehouden van het bedrag van het tegoed op het spaarbankboekje en de reden van de inhouding of overneming.

141. Bij wederuitreiking van het spaarbankboekje, of bij afbetaling van het Terugvordetgeheele tegoed wordt het bewijs van overneming form. XIVa teruggevorderd ring van het en, indien elders niet anders is bepaald, in het register gehecht op de plaats re^u. waar het is afgescheurd.

Aanv. Aan dit voorschrift moet zooveel mogelijk de hand worden gehouden; bij uitreiking van een boekje door een ander kantoor (b. v. bij overschrijving) wordt form. XIVa aan de Directie opgezonden.

142. Bij de kantoren en hulpkantoren in de bezittingen buiten Java en Tijdelijke verMadoera kan aan de inleggers worden uitgereikt een form. XIVó ter tijdelijke vanging van vervanging van het spaarbankboekje, doch alleen in de gevallen bedoeld overgenomen onder 3o (rentebijschrijving) en 9o (vernieuwing) van 139. boekjes.

Aanv. Op die bewijzen form. XlVö kunnen inlagen en terugbetalingen worden gedaan, welke na terugontvangst van het spaarbankboekje daarin moeten worden overgeschreven. Die bewijzen worden alleen afgegeven, als de inlegger daarom uitdrukkelijk vraagt. Het tegoed wordt overgenomen van het spaarbankboekje of uit register-form. XIV.

De inschrijving in het spaarbankboekje van de op een form. XIVö gedane inlagen en terugbetalingen geschiedt met vermelding van de dagteekening, het bedrag en het nummer. Het bedrag wordt voluit geschreven zonder gebruikmaking van een strook van een verantwoordingstaat form. IV of Vlll, welke reeds op form. XlVö is geplakt.

Daarom wordt bij de inschrijving in het spaarbankboekje aangeteekend: „overgenomen van form. XlVö No "

Sluiten