Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MILITAIRE INLEGGERS.

148 —149

148. Voor militaire inleggers, die hunne spaarbankaangelegenheden per- Zelfstandige soonlijk wenschen te behandelen, gelden dezelfde regelen als voor de andere spaarders, inleggers.

De compagnies- of détachements-commandanten verleenen hunne tusschen- Niet-zelfstankomst ten behoeve van militairen beneden den rang van onderluitenant, dige spaarders, die niet in staat zijn zeiven hunne belangen te behartigen of die de hulp van hun commandant inroepen.

Aanv. Mindere militairen (met uitzondering van de onvrijwillige spaarders — zie onder 156) zijn niet verplicht de bemiddeling van hunne chefs in te roepen; de tusschenkomst van de commandanten is alleen bedoeld om het den militairen gemakkelijk te maken om te sparen, doch niet om hen daarin te bemoeilijken of onder contröle te stellen. De identiteit van deze inleggers moet dus op de gewone wijze met behulp van het stamregister worden vastgesteld, waarbij ook het daarin te noteeren stamboeknummer van den militairen inlegger goede diensten kan bewijzen. Is de identiteit op die wijze niet vast te stellen, dan kan den inlegger de raad worden gegeven legalisatie van zijne handteekening of handmerk te vragen aan zijn compagnie's- of détachementscommandant, doch dit mag niet gemakshalve dadelijk worden geëischt. Daardoor zou ook de aan de inleggers toegezegde geheimhouding niet worden geëerbiedigd.

Onder commandanten worden ook verstaan administrateurs van hospitalen. Dat militaire inleggers niet in staat zijn hunne belangen bij de Postspaarbank te behartigen kan een gevolg zijn van eene tijdelijke oorzaak — b. v. verblijf te velde op verren afstand van een kantoor — of van eene blijvende oorzaak — b. v. geringe ontwikkeling van den inlegger. De commandanten zijn dan volgens algemeene order verplicht hunne tusschenkomst te verleenen.

149. Voor inlagen en terugbetalingen maken de compagnie's- en déta- Inlagen en techements-commandanten gebruik van stortingstaten in tweevoud volgens rugbetalingen, model.

Deze staten worden tenminste éénmaal 's maands ingediend aan het kantoor, vergezeld van:

a. de formulieren I betreffende nieuwe inleggers in duplo;

b. de spaarbankboekjes van hen, die reeds inleggers zijn;

c. de door de inleggers van hunne handteekening of handmerk voorziene kwijtingen voor terugbetalingen (form. V en VII);

d. het gezamenlijk bedrag der in te leggen gelden, dan wel het saldo dier gelden na aftrek van de terug te betalen bedragen.

Sluiten