Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dit geval heeft de verhandeling van gelden ten kantore, zoo noodig in overleg met den kantoorchef, plaats door den persoon, die door den commandant daartoe is aangewezen dan wel door tusschenkomst van den administrateur of kwartiermeester van het garnizoen, waar het betrokken kantoor is gevestigd.

Aanv. In het laatste geval worden, na de bijschrijving van de inlagen en de afschrijving van de terugbetalingen, de spaarbankboekjes door den kantoorchef rechtstreeks toegezonden aan den commandant van de compagnie of het détachement waartoe de inleggers behooren.

152. Over te schrijven spaarbankboekjes van mindere militairen behoeven Overschrijving, niet aan den Directeur te worden opgezonden, indien het verzoek om overschrijving (form. Xlla) bij het kantoor, waarop de overschrijving moet geschieden, wordt ingediend door den commandant van de compagnie of het détachement waarbij de inlegger in het nieuwe garnizoen wordt ingedeeld.

Aanv. Zelfstandige spaarders behoeven van deze facultatieve bepaling geen gebruik te maken. Indien het voorschrift wèl wordt toegepast, moet form Xlla vergezeld gaan, behalve van het over te schrijven boekje, van een zoo mogelijk door den inlegger onderteekend en in elk geval door diens commandant geviseerd form. 1, waarop het bedrag der eerste inlage oningevuld kan blijven. Ten behoeve van het stamregister worden dan de gegevens omtrent den inlegger zoomede diens handteekening aan dat form. 1 ontleend. Het spaarbankboekje wordt na de overschrijving dadelijk teruggegeven aan den compagnie'sof détachements-commandant, terwijl form. Xlla met form. 1 (zonder de handteekening van den inlegger) aan den Directeur wordt toegezonden, nadat op form. Xlla het nummer is aangeteekend, waaronder de inschrijving in het stamregister heeft plaats gehad en dat ook achter in het spaarbankboekje is vermeld.

153. Aanvragen om een duplicaat voor een verloren gegaan spaarbank- Duplicaatboekje (form. XHIa of b) moeten, na door den inlegger te zijn onderteekend, boekjes, door den commandant der compagnie of van het détachement worden gelegaliseerd, of, zoo de inlegger niet kan schrijven, door dien commandant

voor hem worden opgemaakt en geteekend.

Aanv. Deze bepaling geldt voor alle militairen beneden den rang van onderluitenant, dus ook voor de zelfstandige spaarders.

Het duplicaat-boekje wordt aan den commandant gezonden, tenzij tevens overschrijving op een ander kantoor wordt gevraagd, in welk geval de toezending geschiedt aan het nieuwe adres.

De aanvraag om een duplicaat-boekje moet vergezeld gaan van ƒ 0.25 in postzegels.

154. Ter bijschrijving van de rente worden de spaarbankboekjes van Rentede tot dezelfde compagnie of hetzelfde détachement behoorende inleggers bijschrijving.

Sluiten