Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"tegen het einde der maand Januari van elk jaar, per ambtshalve aangeteekend pakket, opgezonden aan den Directeur te Batavia met eene geleidelijst.

Aanv. Deze bepaling geldt niet voor de zelfstandige spaarders. De kantoorchefs behooren op de naleving te letten en de compagnie's- en détachements-commandanten zoo noodig daaraan te herinneren. De geleidelijsten moeten bevatten de nummers en serieletters der boekjes, de namen van de inleggers, alsmede opgave van de compagnie of het détachement, waartoe deze behooren.

155. Militairen, die bestemd zijn naar Nederland te vertrekken, kunnen: Vertrek naar

a. hunne in de Postspaarbank ingelegde gelden laten staan in verband Nederland, met hun voornemen om zoo mogelijk weder naar Indië terug te keeren;

b. terugbetaling vragen van hunne gelden, hetzij vóór hun vertrek naar Nederland, hetzij na aankomst aldaar;

c. het verzoek doen om hun tegoed over te dragen op de Rijkspostspaarbank in Nederland. ,

Aanv. De aanvragen om terugbetaling en de verzoeken om overdracht van het tegoed worden door de commandanten van de subsistentenkaders geviseerd en rechtstreeks toegezonden aan den Directeur, die voor de opmaking der orders van betaling en de afsluiting der boekjes het noodige verricht.

De orders worden betaalbaar gesteld en de afgesloten boekjes worden ter uitreiking aan de inleggers toegezonden aan de kantoren bij de aanvragen vermeld. Voor militairen, komende van Soerabaja en Semarang, wordt daarvoor aangewezen het kantoor Weltevreden, terwijl dan de orders en de kennisgevingen van de afsluiting der naar Nederland mede te nemen boekjes worden gezonden aan den commandant van het subsistentenkader te Weltevreden, die zoo noodig de inleggers behulpzaam is bij het verzilveren der orders en de terugontvangst der afgesloten boekjes.

Alleen wanneer terugbetaling in Nederland is gevraagd, worden de orders en de kennisgevingen gezonden aan den kwartiermeester van het subsistentenkader te Weltevreden, die dan gemachtigd is de gelden en de voor overdracht op Nederland afgesloten boekjes in ontvangst te nemen ter opzending naar den Minister van Koloniën.

156. De belegging van gelden ten behoeve van militairen in de 2de klasse Onvrijwillige van militaire discipline geschiedt door den betrokken compagnie's- of déta- besparing, chements-commandant op dezelfde wijze als hierboven voor ni et-zelfstandige spaarders is voorgeschreven, met dit verschil dat gebruik wordt gemaakt

van een form. Ie (inlagen ten name van derden), waarop als beperkende bepaling is ingeschreven „dat over het op dit boekje ingeschreven bedrag „niet mag worden beschikt dan met toestemming van den commandant van „de compagnie of het détachement, waartoe de inlegger behoort".

Aanv. Deze beperkende bepaling wordt ten postkantore in rooden inkt ingeschreven op het titelblad van het spaarbankboekje en door den compagnie's- of détachements-commandant, die de eerste inlage op het boekje deed, onderteekend. Op den omslag van het boekje worden de woorden „Beperkende

Sluiten