Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dagteekening-stempel.

Postspaarbank in Nederlandsch-Indië.

Kantoor:.

, , . . I Serie . Spaarbankboekje jNr

PREMIEGELDEN VAN MILITAIREN.

De ondergeteekende, Commandant van 1).

1) De korps- (déta-

chements-) commandant,

bedoeld in § 9 van de

Algemeene Order 1910 te '

No' 46' wenscht ten name van den persoon, ter ommezijde vermeld, in de Postspaarbank in te leggen een

met bepaling dat over de op dit boekje ingeschreven premiegelden niet mag worden beschikt dan met toestemming van den Commandant van de Compagnie of van het Détachement, waartoe de inlegger behoort.

2) Handteekening van , den -

den Commandant als vo- _.. ren.

Gezien en goedgekeurd ter Directie van de Postspaarbank.

De toezending van Jlj"""^'""*'11 dit boekje betreffende,

° alle stukken

wordt verzocht aan het volgende adres:

VOORZIJDE VAN FORM. le VOOR PREMIEGELDEN.

Form. Nr. Ie.

Sluiten