Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaling" gesteld. Deze kan alleen worden gemaakt bij het nemen van een nieuwe boekje en geldt niet alleen voor de eerste, maar ook voor alle verdere inlagen op dat boekje.

De vrije beschikking over deze onvrijwillig bespaarde gelden wordt aan den eigenaar teruggegeven:

a. bij het verlaten van den militairen dienst;

c. wanneer hij, na uit de 2de klasse van militaire discipline te zijn ontslagen, gedurende een vol jaar overtuigende bewijzen heeft gegeven van geheel verbeterd gedrag, ter beoordeeling van den compagnie's- of détachements-commandant, alles onder voorwaarde dat eventueele schulden aan den Lande vooraf uit die gelden zullen worden voldaan. Een en ander moet blijken uit over te leggen bescheiden, t. w. in het geval sub a uit een ontslagbewijs en in het geval sub b uit eene verklaring van den. :, betrokken commandant, in beide gevallen ter beoordeeling van den Directeur.

157. De belegging van premiegelden van zich reëngageerende militairen Premiegelden, geschiedt door den compagnie's-of détachements-commandant met gebruikmaking van speciale formulieren Ie, waarop als beperkende bepaling is ingeschreven, „dat over de op dit boekje ingeschreven premiegelden

„niet mag worden beschikt dan met toestemming van den commandant van „de compagnie of het détachement waartoe de inlegger behoort".

Spaarbankboekjes van de- Rijkspostspaarbank in Nederland, waarvan het tegoed moet worden overgedragen op de Postspaarbank hier te lande, worden door tusschenkomst van het Departement van Oorlog toegezonden aan den Directeur te Batavia, die aan de kantoren opdracht geeft nieuwe spaarbankboekjes uit te reiken tegen aanbieding door den compagnie's- of détachements-commandant van ingevulde speciale formulieren Ie met de bovenvermelde beperkende bepaling.

Aanv. De beperkende bepaling wordt op het titelblad van de boekjes ingeschreven met rooden inkt en op den omslag worden de woorden „Beperkende bepaling" gesteld.

De opdracht aan de kantoren geschiedt bij een form. XXa, te gelijk waarmede aan den compagnie's- of détachements-commandant bij een form. XXIa wordt bericht dat de opdracht is gedaan, waarbij dan tevens de noodige formulieren le aan dien commandant worden toegezonden.

158. De door de compagnie's- of détachements-commandanten ten behoeve Gedrukten. van de militaire inleggers aangevraagde gedrukten worden door de kantoren verstrekt, voor zoover zij aldaar voorhanden zijn.

Aanv. Gedrukten, welke op de kantoren niet voorhanden zijn, zooals stortingstaten, moeten door de commandanten aan den Directeur worden aangevraagd.

WERKLIEDEN OP ONDERNEMINGEN.

159. Aan Inlanders of daarmede gelijkgestelden, werkzaam bij eene onderneming van landbouw, mijnbouw of van anderen aard, zal door de

Sluiten