Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beheerders dier ondernemingen, die daartoe bereid worden bevonden, zooveel mogelijk hulp worden verleend om een deel van hun loon bij de Postspaarbank te beleggen, ten einde verkwisting van het verdiende tegen te gaan en aan de werklieden een gemakkelijk middel te verschaffen om hunne spaarpenningen veilig te bewaren en, bij terugkeer naar de plaats hunner herkomst binnen Nederlandsch-Indië, zonder onkosten en kans op verlies of verspilling mede te nemen.

Aanv. Hierbij is in de eerste plaats gedacht aan z.g.n. contract-koelis, doch de regeling is ook bruikbaar voor vrije werklieden op ondernemingen, waar ook gevestigd.

De kantoorchefs behooren de aandacht van beheerders van ondernemingen op deze spaargelegenheid voor hunne werklieden te vestigen door toezending van de daartoe ter Directie aan te vragen overzichten van de regeling, welke evenals propagandamiddelen en formulieren kosteloos worden verstrekt.

160. Bij elke gunstige gelegenheid en wel in de eerste plaats opdebe- Inlagen, faaldagen worden door den persoon, die daartoe door den beheerder der onderneming is aangewezen, van de werklieden de inlagen in ontvangst genomen, welke zij voor de Postspaarbank wenschen te bestemmen.

De inlagen worden achtereenvolgens ingeschreven op een stortingstaat in duplo volgens model.

Aanv. De inlagen kunnen niet minder bedragen dan 25 cent.

Voor nieuwe inleggers worden twee exemplaren van het voor eerste inlagen

bestemd form. 16 (voor Inlanders) of Ic (voor Vreemde Oosterlingen) zoo

nauwkeurig mogelijk ingevuld met, voor contract-koelis, vermelding van het

nummer waaronder de inlegger op de onderneming bekend staat.

De beide exemplaren van het formulier worden door den inlegger onderteekend.

kan deze niet schrijven, dan stelt de persoon, die de inlage in ontvangst

neemt, onder het formulier de verklaring: „De inlegger kan niet schrijven",

welke door hem wordt onderteekend.

Van de stortingstaten bestaan groote en kleine modellen.

161 De stortingstaten worden ten minste éénmaal 'smaands ingediend Stortingen, bij het naastbijzijnde postkantoor of hulppostkantoor ter inschrijving van de inlagen in de spaarbankboekjes der inleggers. Daartoe gaan de staten vergezeld van:

a. de formulieren I in duplo betreffende nieuwe inleggers;

b. de spaarbankboekjes van hen, die reeds inleggers zijn;

c. het gezamenlijk bedrag der inlagen of het saldo na aftrek van terugbetalingen.

Aanv. Van de formulieren I is één exemplaar bestemd voor de Directie, te voegen bij den verantwoordingstaat form. IV, en het andere om daarvan, de handteekening van den inlegger af te knippen ter opplakking in het stamregister. De spaarbankboekjes kunnen ook, ter vermijding van heen en weer zenden,

Sluiten