Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien daartegen door de kantoorchefs geen bezwaar wordt gemaakt, op de kantoren (niet op de hulpkantoren) in bewaring worden genomen onder persoonlijk toezicht van den kantoorchef, die daarvoor een bewijs van ontvangst afgeeft.

De penningen moeten steeds door de inleggers worden bewaard.

162. De stortingstaten met de daarbij gevoegde bescheiden en gelden Overneming ■worden, tegen kwijting op den origineelen stortingstaat, door de kantoren der stortingen, of hulpkantoren onmiddellijk bij de aanbieding overgenomen, indien dit ge-

wenscht wordt.

Aanv. De spaarbankboekjes kunnen dan ter bijschrijving van de inlagen en afschrijving van de terugbetalingen ten kantore worden achtergelaten, indien zij daar niet reeds berusten, en worden uiterlijk den volgenden dag door den kantoorchef of den hulppostcommies aan den afzender teruggezonden, c. q. vergezeld van de nieuw uitgereikte boekjes en van de daarbij behoorende penningen.

163. Voor de geheele of gedeeltelijke terugbetalingen van het tegoed; op Terugde spaarbankboekjes als in deze regeling bedoeld, gelden in het algemeen betalingen, dezelfde bepalingen als voor de gewone inleggers in de Postspaarbank.

De quitanties form. V, de aanvragen om terugbetaling form. VI en de naar aanleiding daarvan ontvangene orders van betaling form. VII worden door de inleggers zeiven onderteekend; kunnen zij niet schrijven, dan stellen zij een kruis of eenig ander handmerk, dat wordt gelegaliseerd door den persoon, die met de behandeling van deze aangelegenheden is belast.

Aanv. Hier wordt alleen gehandeld over terugbetalingen van reeds opeen spaarbankboekje ingeschreven gelden; met de geheele of gedeeltelijke teruggave van reeds aan den bovenbedoelden persoon afgedragen doch nog niet bij het kantoor of hulpkantoor overgebrachte gelden heeft de Postspaarbank geene bemoeienis.

164. Indien tegelijkertijd stortingstaten voor inlagen en quitanties form. Verrekening V of orders van betaling form. VII voor terugbetalingen aan het kantoor van inlagen worden gezonden, kunnen de daarvoor noodige bedragen worden verrekend met terugbedoor de terugbetalingen gespecificeerd te vermelden op de achterzijde van talingen, •de stortingstaten en tevens aan te toonen hoeveel nog blijft te storten dan

wel moet worden terugontvangen.

Aanv. De postambtenaren, aansprakelijk zijnde voor de door hen bewerkstelligde terugbetalingen, hebben het recht om, alvorens over te gaan tot de in ontvangstneming van gelden en bescheiden, de aanvragen voor de terugbetalingen te onderzoeken; daartegen geene bedenking hebbende, zullen zij de op de afrekening gestelde aantooning voor overname van het per saldo te storten dan wel voor afgifte van het per saldo terug te betalen bedrag afteekenen.

165. Ter bijschrijving van de rente worden de spaarbankboekjes éénmaal Renteper jaar, bij voorkeur in de maand Januari, door tusschenkomst van het bijschrijving.

Sluiten