Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In geval de rechthebbende(n) onbekend is (zijn), of wanneer de inlegger Desertie of deserteert of vermist wordt, wordt zijn boekje, zoo mogelijk met den penning, vermissing, aan den Directeur der Postspaarbank opgezonden ter bewaring.

Aanv. Voor de aanvragen om terugbetaling van het tegoed van een overledene wordt een form. \lh gebezigd, dat aan den' Directeur moet worden opgezonden met het spaarbankboekje en den penning.

169. De voor werklieden op ondernemingen aangevraagde gedrukten Gedrukten. worden door de kantoren verstrekt, voor zoover zij aldaar voorhanden zijn.

Aanv. Gedrukten, welke op de kantoren niet voorhanden zijn, moeten door de kantoorchefs aan den Directeur worden aangevraagd.

GESTRAFTEN.

170. Aan Directeuren (niet aan Cipiers) van gevangenissen is opgedragen gelden behoorende aan gestraften bij de Postspaarbank te beleggen op naam van de eigenaren.

De eerste inlage van dergelijke gelden geschiedt op een form. \e met de Eerste inlagenbeperkende bepaling „dat over het op dit boekje ingeschreven bedrag niet „mag worden beschikt dan met toestemming van den Directeur der gevangenis, waarin de gestrafte is opgenomen, of voor het geval geen Directeur „over die gevangenis is aangesteld, van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur..

Aanv. Indien de gestrafte kan schrijven, stelt bij zijne handteekening op de achterzijde van form Ie en bovendien op een form la, b of c. De laatste handteekening. wordt ten kantore uitgeknipt en in het stamregister geplakt. Kan de inlegger niet schrijven, dan wordt daarvan melding gemaakt op de achterzijde van form. le.

171. Aanvragen om terugbetaling, quitanties en orders van betaling wor- Terugden onderteekend door den gestrafte, indien hij kan schrijven, alsmede door betalingen, den Directeur der gevangenis of door het Hoofd van plaatselijk bestuur,

ten bewijze dat de handteekening door den gestrafte zeiven is gesteld en dat de vereischte toestemming wordt verleend.

Kan de gestrafte niet schrijven, dan wordt dit op het formulier vermeld en het stuk alleen geteekend door den Directeur der gevangenis of het Hoofd van plaatselijk bestuur.

172. Verzoeken om overschrijving worden opgemaakt en ingediend door Overschrijving, de Directeuren van gevangenissen of de Hoofden van plaatselijk bestuur

onder bijvoeging van een form. I, zoo mogelijk door den gestrafte onderteekend. Aan het verzoek kan dan dadelijk door het kantoor, waarop moet worden overgeschreven, worden voldaan.

Sluiten