Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter plaats heeft alvorens het boekje c. q. met den penning aan den inlegger wordt uitgereikt. Het voorloopig bewijs van ontvang form. XVI of ld wordt van den inlegger teruggevorderd en, gehecht aan het hoogerbedoeld exemplaar van form. 1, aan het kantoor opgezonden ten bewijze dat de uitreiking van het boekje aan den rechthebbende en de inschrijving in het stamregister van het hulpkantoor heeft plaats gehad.

178. Eerste inlagen bij hulpkantoren worden door de kantoren (niet Verantwoordoor de hulpkantoren) verantwoord op de verantwoordingstaten van inlagen ding van form. IV. alsof het inlagen bij de kantoren zelve gold. ; eerste inlagen

door de kantoren.

Verdere inlagen.

Aanv. Bij den verantwoordingstaat form. IV worden dus ook overgelegd de tweede exemplaren van de formulieren 1 betreffende eerste inlagen door bemiddeling van hulpkantoren, welke exemplaren voor de Directie bestemd zijn.

179. Verdere inlagen op reeds bestaande spaarbankboekjes, onverschillig van welk kantoor, geschieden rechtstreeks bij de hulpkantoren en worden door de hulppostcommiezen op hunne verantwoordingstaten van inlagen form. IV, zoomede dadelijk in de spaarbankboekjes ingeschreven.

Aanv. De verantwoordingstaten voor de hulpkantoren zijn op dezelfde wijze ingericht als die voor de kantoren; alleen zijn zij van kleiner afmetingen. Voor de inschrijvingen op, en het gebruik dier staten gelden dezelfde voorschriften als voor die der kantoren. Voor de inschrijving van de inlagen in de spaarbankboekjes maakt de hulpcommies eveneens gebruik van de strooken van den verantwoordingstaat, terwijl de niet gebruikte strooken daaraan gehecht moeten blijven.

180. Terugbetalingen kunnen bij de hulpkantoren worden verkregen, hetzij rechtstreeks, hetzij op eene order van betaling van den Directeur.

De rechtstreeksche terugbetalingen zijn onderworpen aan dezelfde beperIdngen, welke ook voor de kantoren gelden.

Indien de hulpkantoren voor het doen van rechtstreeksche terugbetalingen geene middelen beschikbaar hebben, wordt het noodige vooraf aan het kantoor aangevraagd.

Aanv. Rechtstreeksche terugbetaling is alleen toegelaten tot bedragen van ten hoog- Rechtstreeks, ste ƒ100 in een tijdvak van vier weken, mits niet uitmakende het geheele bedrag van het tegoed op het spaarbankboekje.

Door tusschenkomst van de hulpkantoren kunnen door de inleggers rechtstreeksche terugbetalingen worden verkregen op spaarbankboekjes, welke zijn uitgegeven door, of overgeschreven op het kantoor, waaronder het hulpkantoor ressorteert. Het is daarvoor niet noodig, dat het spaarbankboekje ook is ingeschreven in het stamregister van het hulpkantoor, indien het maar voorkomt in het stamregister van het kantoor. Ook op andere spaarbankboekjes kunnen rechtstreeksche terugbetalingen worden verkregen, doch dan moet de inlegger persoonlijk aan den hulppostcommies bekend zijn of hem door twee bekende getuigen worden bekend gemaakt. .

Terugbetalingen.

Sluiten