Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvraag dadelijk met de noodige gelden aan het hulpkantoor worden doorgezonden en behoort niet te worden gevorderd dat de door den inlegger geteekende order van betaling vooraf aan het kantoor wordt toegezonden, zooals ten onrechte wel geschiedt. Aanvragen voor rechtstreeksche terugbetalingen moeten niet aan den Directeur worden doorgezonden, doch dadelijk door het kantoor worden beantwoord.

182. Telegrafische aanvragen om terugbetaling worden door het hulp- Telegrafische kantoor per post aan het kantoor overgebracht, nadat door den aanvrager terugeen voldoend bedrag voor de seinkosten, hetzij voor de aanvraag alleen, hetzij betalingen, ook voor eene telegrafische order, bij den hulpcommies is gedeponeerd.

Aanv. De aanvraag geschiedt bij een form. Vlo of Vief, dat aan het kantoor wordt toegezonden bij eene nota model N2, onder opgave van het gedeponeerd bedrag voor de seinkosten en van den stand der kas van het hulpkantoor. De overbrenging geschiedt dus steeds schriftelijk en nooit per telegraaf of telefoon; hetzelfde geldt voor de telegrafische orders van betaling tusschen het kantoor en het hulpkantoor. Het kantoor behandelt de aanvraag op de gewone wijze en zorgt voor de verstrekking aan het hulpkantoor van de noodige fondsen voor de terugbetaling, onder opgave van het juiste bedrag der verschuldigde seinkosten.

Telegrafische terugbetalingen kunnen alleen worden aangevraagd voor spaarbankboekjes, welke door het kantoor zijn uitgegeven of daarop zijn overgeschreven, of waarvan de inleggers aan den hulppostcommies bekend zijn of hem bekend zijn gemaakt door twee bekende getuigen. Dit wordt door den hulpcommies op form. VI vermeld.

183. Inlagen en terugbetalingen bij de hulpkantoren (behalve de eerste Verantwoorinlagen op nieuwe spaarbankboekjes) worden door den hulppostcommies in ding van involgorde ingeschreven op de verantwoordingstaten form. IV en VIII, welke aan lagen en terughet kantoor worden opgezonden en wel dagelijks per eerste post, dan wel betalingen door per eerste postgelegenheid. het hulpkantoor.

Aanv. De verantwoordingstaten form. IV en Vlll worden door den Directeur ten behoeve van de hulpkantoren, gefolieerd en met den naam van het hulpkantoor gestempeld, aan de kantoren toegezonden. Deze verstrekken de folio's aan de hulpkantoren naar de behoefte; de niet dadelijk noodige folio's worden op het kantoor zorgvuldig bewaard. Al naar gelang van den afstand en den omzet van het hulpkantoor worden meerdere folio's aan dat hulpkantoor in voorraad gegeven, terwijl telkens voor de terugontvangen staten nieuwe in volgorde worden afgegeven. Bovendien wordt er nog, bij afgelegen hulpkantoren, toezicht op de verantwoordingstaten gehouden door het Hoofd van plaatselijk bestuur (zie onder 188).

De verantwoordingstaten van de hulpkantoren moeten door het kantoor worden terug ontvangen in volgorde van de folio's met alle niet gebruikte strooken, terwijl de nummering van de inlagen en terugbetalingen, welke elk jaar op nieuw begint met No. 1, moet doorloopen. Op een en ander moet nauwkeurig worden gelet.

Sluiten