Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184. Onmiddellijk na de ontvangst van de verantwoordingstaten worden deze en de daarbij overgelegde bescheiden bij het kantoor geverifieerd en geëxamineerd.

Eventueele opmerkingen worden per eerste postgelegenheid onder de aandacht van den hulppostcommies gebracht, zoo noodig onder terugzending van de stukken ter verbetering of aanvulling.

Aanv. De terugzending der stukken geschiedt alleen, als het kantoor niet zelf de fout kan verbeteren, wat b. v. niet kan geschieden met bewijsstukken voor betalingen, dus b. v. aanvraag-formulieren, quitanties of orders van betaling, welke niet of niet behoorlijk door den inlegger zijn onderteekend.

Daarentegen kunnen b. v. foutieve optellingen op de verantwoordingstaten en dergelijke onnauwkeurigheden op het kantoor worden hersteld. Verbeteringen moeten altijd geschieden in rooden inkt en worden geparafeerd.

185. Bij de toezending van de verantwoordingstaten form. IV en VIII door Origineele en de hulpkantoren aan de kantoren worden de origineelen en duplicaten duplicaat-vervan die staten niet van elkaar gescheiden en dus gelijktijdig opgezonden. antwoordingElke zending van zulke staten gaat vergezeld van het bedrag der inlagen staten.

of van het saldo der inlagen en terugbetalingen.

Aanv. De origineelen worden op het kantoor van de duplicaten gescheiden; origineelen en duplicaten worden afzonderlijk aan den Directeur doorgezonden tegelijk met de origineelen en duplicaten van de eigen verantwoordingstaten van het kantoor.

186. De inlagen en terugbetalingen bij de hulpkantoren worden aange- Verantwoormerkt als ontvangsten en uitgaven van het kantoor. Op de eigen verant- ding van inwoordingstaten form. IV en VIII van het kantoor worden mitsdien overgebracht lagen en en bij het dagtotaal van den dag, waarop de staten ontvangen worden, terugbetalinopgeteld de algeheele totale bedragen voorkomende op de verant- gen door het woordingstaten der hulpkantoren. Die staten worden daarbij overgelegd. kantoor.

Aanv. De overbrenging geschiedt op den dag, waarop het kantoor de staten van het hulpkantoor ontvangt. Overgebracht wordt alleen het algeheele totale bedrag, met vermelding van den naam van het hulpkantoor. Dus niet de bedragen der dagtotalen van het hulpkantoor en evenmin eene specificatie 'van de inlagen en terugbetalingen; deze blijken uit de overgelegde staten van het hulpkantoor zelve.

Heeft het kantoor op dien dag geen eigene inlagen en terugbetalingen te verantwoorden, dan worden alleen de bedragen der hulpkantoren vermeld en vormen deze het dagtotaal van dien dag.

187. De boeking bij de hulpkantoren van de dagtotalen der inlagen en Boeking dagterugbetalingen in het daarvoor bestemd register form. IX geschiedt op geheel totalen op het dezelfde wijze als bij de kantoren. hulpkantoor.

Examinatie der form. IV en VIII.

Sluiten