Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op te merken is, dat de boeking van de dagtotalen van de hulpkantoren in het register form. IX van het kantoor geschiedt in de maanden en op de data, waarop de inlagen en terugbetalingen bij het hulpkantoor zijn geschied, terwijl de algeheele totale bedragen van de form. IV en Vlll der hulpkantoren op de verantwoordingstaten van het kantoor worden overgenomen op den dag, waarop de verantwoordingstaten van de hulpkantoren door het kantoor worden ontvangen.

190. Bij de boeking in het kasboek model C van het kantoor, ingevolge Boeking in het voorschrift onder 105, van de dagtotalen der inlagen en terugbetalingen, kasboek C van worden die dagtotalen overgenomen met inbegrip van de daarbij getelde het kantoor, bedragen van de verantwoordingstaten der hulpkantoren.

Alleen indien die staten betrekking hebben op het afgeloopen jaar, worden voor de boeking in kasboek model C de bedoelde bedragen weder van het dagtotaal afgescheiden om afzonderlijk te worden geboekt op bladzijde 13 van het kasboek model C over het afgeloopen jaar.

Aanv. Het levert geen bezwaar op, dat door de kantoren onder hun eigen ontvangsten en uitgaven inlagen en terugbetalingen bij hulpkantoren worden verantwoord, welke op een vroeger tijdstip, zelfs in eene vroegere maand, hebben plaats gehad, indien maar de ontvangsten en uitgaven van verschillende jaren zuiver gescheiden worden gehouden. Gesteld, om een voorbeeld te noemen, dat bij eenig kantoor op 3 Januari een verantwoordingstaat van een hulpkantoor wordt ontvangen, waarop inlagen van den 31sten December t.v. zijn ingeschreven tot een gezamenlijk bedrag van ƒ55—, en dat bedoeld kantoor zelf wegens op eerstgenoemden datum (3 Januari) gedane inlagen te verantwoorden heeft een bedrag van ƒ 310—, dan wijst het dagtotaal van dien dag op form. IV een bedrag aan van ƒ365—, waarvan ƒ310— geboekt wordt in kolom 7 der ontvangsten van kasboek model C van het loopende jaar en ƒ55— op bladz. 13 van het gelijksoortig kasboek over het afgeloopen jaar. Omtrent laatstgenoemd bedrag wordt in de betrekkelijke nota van toelichting (art. 134 der H. V.)

vermeld: „inlagen dd. 31 December ... bij het hulppostkantoor

De boeking in register form. IX moet in overeenstemming hiermede geschieden, dus: ƒ55— op het folio van het hulpkantoor van de maand December, en ƒ310— op het folio van het kantoor van de maand Januari.

191. Voor andere handelingen den dienst der Postspaarbank betreffende, Overschrijving, als overschrijving, overdracht van het tegoed op Nederland en omgekeerd, overdracht, het aanvragen van duplicaat-boekjes en 'dergelijke, verleenen de hulppost- duplicaatcommiezen hunne bemiddeling tusschen de kantoren en de inleggers. boekjes.

Aanv. Overschrijving van spaarbankboekjes op hulpkantoren heeft niet plaats; dit geschiedt alleen op een kantoor. Indien een inlegger zich met het hem door den Directeur toegezonden form. Xlla bij het hulpkantoor van zijne nieuwe woon- of verblijfplaats aanmeldt, wórdt hem door den hulppostcommies een form. I ter invulling en onderteekening voorgelegd of wel wordt een form. 1 door den hulppostcommies voor hem, doch zoo volledig mogelijk, ingevuld. Het bedrag der eerste inlage wordt daarbij niet vermeld. De formulieren Xlla en I worden daarop door den hulppostcommies aan het kantoor toegezonden, waar

Sluiten