Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de handteekeningen van den inlegger op die beide formulieren voorkomende worden vergeleken, en voorts wordt nagegaan of de gegevens op form. I overeenstemmen met die, welke door den Directeur door de toezending van form. Xllö aan het kantoor zijn verstrekt. Indien daarbij geen bezwaar wordt ontmoet, heeft de inschrijving in het stamregister, de vermelding daarvan achter in het spaarbankboekje, en het verder noodige plaats, waarbij de handteekening van den inlegger van form. 1 wordt geknipt en in het stamregister geplakt. Daarna zendt het kantoor het spaarbankboekje aan het hulpkantoor met form. Xlla, dat nog door den inlegger zoo mogelijk voor de terugontvangst van het boekje op de achterzijde moet worden geteekend. De hulppostcommies zendt dat form. Xlla, zoomede het van den inlegger teruggenomen bewijs van overneming form. XIVa, weder aan het kantoor op, dat die formulieren hecht aan form. XUö en aan den Directeur doorzendt ten bewijze dat de overschrijving heeft plaats gehad.

Bij verzoeken om overdracht van spaarbankboekjes der Postspaarbank hier te lande op de Rijkspostspaarbank in Nederland, wordt het boekje met formulier XVII in tweevoud door het hulpkantoor aan het kantoor toegezonden, dat zorg draagt voor doorzending per eerste postgelegenheid aan den Directeur, nadat de stukken in orde zijn bevonden.

Door den Directeur wordt het spaarbankboekje na de afsluiting teruggezonden aan het kantoor met een form. XVIII, welke stukken het kantoor per eerste gelegenheid doorzendt naar het hulpkantoor dat in form. XVIII is aangewezen. Indien er op het spaarbankboekje nog eene terugbetaling moet geschieden, blijkens de invulling van form. XVIII, wordt het hulpkantoor daarvoor tevens, zonder verdere aanvrage, van de noodige middelen voorzien. Het kantoor ziet toe, dat van het hulpkantoor alle stukken worden terugontvangen, ook het formulier XIVa van overneming, en zendt die door aan den Directeur.

Afgesloten spaarbankboekjes van de Rijkspostspaarbank in Nederland, welke op de Postspaarbank hier te lande moeten worden overgedragen, worden door den hulppostcommies aan het kantoor toegezonden ter doorzending aan den Directeur, onder bijvoeging van twee door den inlegger ingevulde en onderteekende formulieren 1, waarvan «en bestemd is voor de Directie en het andere later voor uitknipping van de handteekening van den inlegger ter opplakking in het stamregister van het kantoor, zoodra opdracht is ontvangen om een nieuw spaarbankboekje uit te reiken.

192. De kantoorchefs geven aan de hulppostcommiezen alle door hen Inlichtingen, gevraagde inlichtingen, zoowel ten behoeve van henzelven als van de inleggers, opdrachten,

Zij geven hun voorts de noodige opdrachten betreffende de uitoefening gedrukten. van den dienst en voorzien de hulpkantoren van de benoodigde gedrukten, voorzoover deze niet door de Directie speciaal worden verstrekt.

Aanv. De formulieren 11 (stamregister), IV en VIII (verantwoordingstaten), IX en IXö (register van dagtotalen en uittreksels uit dat register), XIVa en XlVö (bewijzen van overneming en inhouding van spaarbankboekjes) en XVI (voorloopige bewijzen van ontvang van eerste inlagen) worden speciaal ten behoeve van de hulpkantoren aan de kantoren verstrekt.

De aanvragen om toezending van deze gedrukten worden door tusschenkomst van de kantoren ingediend.

Sluiten