Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT,

Toen de Redactie mij de bewerking o}idroeg van een drietal deeltjes der Geïllustreerde Land- en Tuinbouwbibliotheek, heb ik die taak niet dan met eenigen schroom, op mij genomen.

Hoofdzaak u-as de voorhanden stof in een geschikten vorm te gieten, tot wat ik zou willen noemen: een leer- en leesboek, ten gebruike bij liet onderwijs in de Veeteelt en voor hen, die iets over dit belangrijk gedeelte van het landbouwbedrijf willen lezen.

Of ik daarin eenigszins geslaagd ben, mogen zij beoordeelen, die dit deeltje, de Algemeene Veeteelt, bij hun onderwijs invoeren. Tot op- en aanmerkingen houd ik mij voor een mogelijken herdruk ten zeerste aanbevolen.

Ter toelichting nog het volgende.

Ook het onderwijs in veeteelt dient zooveel mogelijk aanschouwelijk te zijn. Ik heb daarom getracht, door het vermelden van voorbeelden, daartoe aanleiding .te geven. Kunnen die niet in nature worden gezien, dan toch door afbeeldingen worden aangewezen. Aan het opnemen van illustraties in den tekst was, ook wegens de ruimte die zij innemen, natuurlijk een grens.

Eene opgaaf van de boeken, bij de samenstelling geraadpleegd, komt mij in een dergelijk leerboek niet noodig voor. Slechts een enkele keer heb ik gemeend daarvan te moeten afwijken. Hier wil ik nog mededeelen, dat, behalve de bekende Handboeken van Wilcicens, Settegast en anderen , door mij vooral geraadpleegd zijn: Dr. Cael Leisewitz , Lelir- und

Sluiten