Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hoofdtypen der tamme runderen, verschillende stamvormen in het wild hebben bestaan.

Enkele daarvan zijn misschien uitgestorven zonder dat er exemplaren van getemd werden, van andere was dit wel het geval; maar ook hiervan is de betrekking tot de wilde vormen nog niet voldoende aangetoond. Wel weet men, dat er reeds in den vóórhistorischen tijd runderen met den mensch samenleefden, b.v. in de paalwoningen der Zwitsersche meren; dat deze dus waarschijnlijk reeds door hem getemd waren en dat daartusschen een dergelijk verschil, b.v. in den schedelvorm bestaat, als bij enkele hoofdtypen van de tegenwoordige tamme runderen.

Zoo is het ook met het getemde paard en schaap. Toen Amerika ontdekt werd, waren hier geen paarden aanwezig; de aldaar thans aanwezige paarden zijn alle afkomstig van uit Europa ingevoerde. En toch heeft men aldaar, vooral in de tertiaire en diluviale aardlagen, versteende geraamten gevonden, die met eenige verschillen, veel op dat van het paard gelijken. De dieren, waarvan deze afkomstig zijn, zijn aldaar dus uitgestorven. In de andere werelddeelen, behalve in Australië, heeft men dergelijke fossielen gevonden en hoe jonger de aardlagen zijn, des te meer beginnen die fossielen op de beenderen van het paard te gelijken. Maar ook in even oude aardlagen blijkt er verschil in die fossiele geraamten te bestaan , en op grond daarvan meent men te mogen aannemen, dat er eveneens van onze paarden verschillende wilde stamvormen, met name van het Westersche of zware en van het Oostersche of lichte paard, hebben bestaan.

Hetzelfde geldt van de schapen. Daarvan komen er nog in het wild voor, b.v. de moeflon op Sardinië, of verwilderd, b.v. in Noorwegen en op IJsland. Reeds de groote verscheidenheid, die er tusschen de verschillende rassen of soorten van schapen bestaat, maakt het waarschijnlijk, dat deze van verschillende wilde stamvormen afkomstig zijn; en door Nehring is dan ook met vrij groote waarschijnlijkheid van sommige rassen hunne afkomst van de in 't wild levende vormen aangetoond. Zoo b.v. vele kortstaartige Europeesche getemde schapen van den moeflon, eenige schaap-

Sluiten