Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

typen van Midden- en West-Azië van den in Pendschap wild levenden Urial (Ovis cyclocerus) en het Thibetaansche schaap van de in Hindu-kuh wild levende schapen {Ovis Vignèi).

Meer zekerheid heeft men nog omtrent de afkomst van de tamme varkens. Volgens een onderzoek van Nathusius mag men aannemen, dat het oude Europeesche varken afstamt van het wilde varken, dat nog in vele Europeesche bosschen in het wild wordt aangetroffen en dat, wat gebit en geraamte betreft, in hoofdzaak daarmede overeenstemt. Ook plant zich dit in gevangenschap voort en laat het zich betrekkelijk gemakkelijk temmen.

Een tweede hoofdvorm van tamme varkens is het Indo-Chineesche, dat wellicht van het in China enz. voorkomende wilde varken (Sus indicns) afstamt.

Van beide wilde stamvormen komen nog verschillende variëteiten voor en de groote menigte varkensrassen zijn dan uit die variëteiten door veredeling in zich zelf of door kruising onderling verkregen; en veelvuldig heeft men ook, voor het verkrijgen van nieuwe rassen, het Europeesche met het Indische varken gekruist.

Hoe de verschillende veerassen uit de wilde stamvormen eigenlijk ontstaan zijn, is evenmin met zekerheid bekend. Men stelt zich voor dat in heel oude tijden, nog vóór dat de eigenlijke geschiedenis van het menschdom op aarde begint, de mensch de wilde dieren, die hem tot voedsel konden dienen of hem op eene andere wijze nuttig of schadelijk konden zijn, niet alleen door jacht en visscherij bemachtigd heeft, maar langzamerhand geleerd heeft dat hij, door ze zich te bemachtigen en te temmen, er nog andere diensten van kon hebben. Hij leerde ze zoo te gebruiken voor het dragen en trekken van lasten, en waar de grond bewerkt en alzoo akkerbouw werd uitgeoefend, tot het bewerken van den grond. Meer bepaald werd vee in kudden bijeengehouden door de nomaden , volkstammen, die met hun have en goed, waaronder het vee eene eerste jjlaats bekleedde, van de eene plaats naar de andere trokken, vooral de plaatsen opzoekende waar zij veilig waren en voor hun vee goede weiden vonden.

Men mag aannemen, dat de eerste bewoners van ons land ten

Sluiten