Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der moederdieren als eerste voedsel voor hunne jongen; maar door de teelt heeft men het daarvoor dienende orgaan, het uier, bij melkvee tot meerdere ontwikkeling gebracht, terwijl deze bij mestvee meer op den achtergrond treedt. Is dus bij melkvee in de eerste plaats het oog gericht op het uier en zijne verrichting om veel en vette melk voort te brengen, het spreekt echter van zelf dat de andere organen, die de daarvoor noodige grondstoffen moeten leveren, als die voor de spijsvertering en den bloedsomloop, mede daarvoor in aanraking komen en minder het geraamte en het spierstelsel. De beenderen van het eerste wenscht men evenals bij mestvee fijn, maar de spieren kunnen droger zijn.

e. productie van wol. Hiervoor dient het schaap, hetzij meer op den voorgrond tredend als bij de merinos, hetzij meer bijkomend als bij de vleesch- en melkschapen. Het daarvoor dienende orgaan is de huid en deze is bij de merinos zoo ruim mogelijk, zoodat zij op enkele plaatsen in groote plooien over het lichaam hangt.

ƒ. vee voor twee of meer doeleinden. Op sommige plaatsen worden melkkoeien ook voor het werk gebruikt of dienen ossen eerst voor den arbeid en worden daarna gemest; veel melkvee is tevens mestvee of nog bovendien werkvee; mestschapen tevens melk- en wolschapen; bij vele merinos heeft men tevens het oog op vleeschen vetproductie. Het spreekt van zelf dat in dit geval de ontwikkeling van sommige organen minder eenzijdig en daarmede ook de bouw van zulke dieren eene andere is.

De landbouwer heeft daarbij ook het oog op eene voordeelige productie. Zijn doel is, om van de geringste hoeveelheid voeder door het vee zooveel mogelijk te produceeren, en waar dit doel op den voorgrond treedt, zijn bouw en verrichtingen daaraan tot zekere mate ondergeschikt.

Sluiten