Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hetzelfde geldt van veeslagen. Maar ook naar het doel waartoe een veeras of -slag gehouden wordt of naar zijn hoofdgebruik kan men ze onderscheiden. Zoo spreekt men bij rundvee van melkrassen, rassen of slagen met den vleeschvorm enz.; bij paarden van rassen waarin veel luxe en andere waarin meer werk zit.

Van de natuurrassen, vooral waar deze in groote kudden gehouden en min of meer in het wild aangefokt worden, zooals het geval is met het Russische en Hongaarsche steppenvee, zijn de dieren allen vrij gelijk. Dit is ook het geval met sommige fokrassen, vooral de Engelsche; men kan dit mede opmerken bij verschillende slagen en stammen hier te lande, vooral in Friesland, Groningen en Noord-Holland.

Men zegt dan dat er conformiteit in het ras, een slag, stam of familie is, dat ze conform, zijn.

Op andere plaatsen merkt men echter eene groote verscheidenheid, ook al zijn de dieren van één ras, slag of familie Dan zijn ze niet conform, is er geene conformiteit in een ras, slag enz. En komen de dieren in vorm en eigenschappen ook min of meer overeen met hunne ouders, grootouders enz., dan spreekt men van constantheid, van een constant ras, slag enz.

2. Erfelijkheid en veranderlijkheid in een ras of slag. Erfelijke eigenschappen.

De eigenschappen van een dier of eene plant zijn, als reeds gezegd is, erfelijk, dat wil zeggen: de kinderen gelijken in vele opzichten op de ouders.

Toch is er altijd eenig verschil tusschen ouders en kinderen. Zij zijn niet aan elkander gelijk, maar gelijken slechts op elkander en soms komen niet onbelangrijke afwijkingen voor. Want naast een streven om bij eene diersoort de eigenschappen te doen behouden, is er in de natuur ook een streven om haar nieuwe eigenschappen te doen verwerven tot eene oneindige verscheidenheid. Daardoor laat zich mede verklaren het verschil dat er tusschen de verschillende rassen, slagen, stammen en familiën is ontstaan.

Bepaalde wetten omtrent de overerving zijn nog niet ontdekt. Dat de kinderen echter niet geheel gelijk aan de ouders kunnen

Sluiten