Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men dan nog nader onderscheiden: aanfokken in een zuiver ras, een zuiver slag of een zuiveren stam.

Vooral in Engeland wordt door de houders van fokrassen aan deze reine teelt streng de hand gehouden en niet alleen door het raadplegen van de stamboeken en stamregisters nagegaan tot welken stam een fokdier behoort, maar ook of het de kenmerken bezit die eigen zijn aan een bepaald ras of slag. Ook onder de Friesche veehouders zijn er verscheidene, wier geheele beslag uit stamboekvee bestaat, waardoor dus bewezen wordt dat het ineen zuiver ras is aangefokt en dat dan ook, aangezien mede bij de keuze der te paren dieren er op gelet wordt of zij de kenmerken hebben van het vee dat men wenscht te houden, eene groote overeenkomst bezit.

Bij de reine teelt past men dus den fokkersregel toe, dat gelijk met gelijk gepaard overeenkomst geeft. Vooral vroeger werd aan die teelt veel waarde gehecht, omdat men aan de constantheid van een ras geloofde. Thans weet men dat ook in een zuiver ras veranderingen kunnen optreden en verschillen bestaan, waarmede rekening moet worden gehouden; en ofschoon deze fokmethode daar waar voldoende fokmateriaal aanwezig is gemakkelijker is uit te voeren dan het kruisen, vereischt zij niettemin eene goede zorg bij de keuze der te paren dieren.

Soms kan het ook gewenscht zijn, wanneer een veebeslag achteruit is gegaan, om welke reden ook, mannelijk fokmateriaal uit een anderen stam te nemen, die hoewel tot hetzelfde ras behoorende, zich in eene eenigszins andere en betere richting heeft ontwikkeld. In dat geval spreekt men wel van bloedmenging.

B. Het kruisen.

Bij he't kruisen paart men dieren, die èn door hunne afstamming èn door hunne eigenschappen meer ongelijksoortig zijn, dan de dieren van een zelfde ras.

Men gaat tot deze methode over wanneer een bestaand ras niet meer aan de eischen voldoet, waartoe het vee gehouden wordt, en paart daartoe de vrouwelijke dieren van het bestaande ras niet mannelijke fokdieren van een ander ras, welks eigenschappen

Sluiten