Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. Familieteelt. Onder familieteelt verstaan wij het aanfokken in meer of minder nauwe bloedverwantschap. Het paren in nauwe bloedverwantschap, b.v. kinder of kleinkinder met een der ouders of volle broer en zuster, wordt Incestteelt geheeten (Incest = bloedschande). Als nauw verwant beschouwt men vooral de dieren van eene worp, b.v. bij varkens. Ook deze fokmethode is door fokkers als Bakewell en Colling meermalen toegepast en velen meenen het gunstige resultaat door hen verkregen, daaraan te moeten toeschrijven. Het ligt ook voor de hand dat, wanneer men een uitstekend fokdier heeft, waarvan men de eigenschappen door overerving wil behouden, deze het eerst zal vinden in de verwante afstammelingen en, door deze met elkandei of met de ouders te paren, zal aanfokken.

Maar zijn door deze teelt enkele gunstige resultaten verkregen, die in de geschiedenis van sommige rassen als in die der Engelsche Shorthorns en volbloedpaarden vermeld worden, veel grooter is het getal ongunstige uitkomsten daarmede, die niet zijn opgeteekend en zoo in eene geschiedenis der rassen gewoonlijk niet worden vermeld. Allerlei ziekelijke ontaardingen, als beenbreuken, lamheid, misvormingen, onvruchtbaarheid en algemeene lichaamszwakte van de nakomelingen kunnen daarvan het gevolg zijn.

Voor een deel kunnen deze hieraan worden toegeschreven, dat met de goede ook de slechte eigenschappen overerven en als het ware in de nakomelingen worden opgehoopt. Bij het paren in bloedverwantschap is het dus vooral van belang dat de fokdieren vrij van gebreken zijn. Maar ook de aanleg daartoe kan oveierven en deze kan uitwendig niet worden waargenomen; in het algemeen ligt de oorzaak dezer ontaarding echter nog geheel in 't duister.

Een dergelijk paren in nauwe bloedverwantschap schijnt tegen de natuur te zijn en evenals in de menschenmaatschappij de burgerlijke wet daartegen waakt, zoo moet de veehouder in zijne fokkerij daartegen waken en door bloedverversching de teelt in nauwe bloedverwantschap vermijden.

Sluiten