Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Beoordeeling der fokdieren naar het extérieur, de phy siologische eigenschappen, de afstamming en de verrichtingen.

In het voorgaande hebben wij de verschillende wegen aangewezen, die bij het aanfokken tot uitbreiding of het in stand houden van den veestapel en zoo mogelijk tot verbetering en veredeling daarvan, kunnen worden ingeslagen. Thans dienen wij nog te overwegen de vraag: waarnaar en hoe beoordeelt men een dier of het geschikt is voor de fokkerij ? Wij zeggen hier bepaald voor de fokkerij. Want men kan het beoordeelen van een dier nog in een ruimeren zin opvatten. De veehouder koopt en verkoopt immers dikwijls ook vee of houdt dit aan niet om er mede aan te fokken, maar enkel voor den te verrichten arbeid, de meikof vleeschproductie enz. Ook dan moet het vee beoordeeld worden, maar behoeven de eischen niet zoo streng te zijn als voor fokvee. De vermelding dier eischen is echter meer een onderwerp voor de Bijzondere Veeteelt. Zoo ook de vermelding der eischen, die men aan de fokdieren van elke veesoort in het bijzonder stelt. Hier volgt een overzicht van de eischen die aan de fokdieren in het algemeen gesteld worden en van de kenmerken die bij het beoordeelen vooral in aanmerking komen, en waarop het bij het beoordeelen dus vooral aankomt.

De bedoeling der veehouderij en wat men dus bij het aanfokken voor oogen houdt is nog zeer verschillend. Soms wordt gefokt met het oog op eene soort sport of luxe. Met name is dit het geval met de zoogenaamde weeldepaarden. Ook bij het aanfokken van militaire paarden en van paarden voor het trekken van zware lasten , enz. heeft men in de eerste plaats het oog op den arbeid, dien zij moeten verrichten. Wie echter oeconomisch wil zijn, zooals in den landbouw, vraagt nog iets anders. Ook hier worden dieren voor den arbeid gehouden en wordt ook in den regel het eerst gevraagd, welke dieren daarvoor het meest geschikt zijn. Maar den gebruiker kan het niet onverschillig zijn, hoeveel voeder de dieren noodig hebben vooi hun onderhoud en tot het voortbrengen van den arbeid. Zoo kan een zwaar paard misschien denzelfden arbeid verrichten als twee

Sluiten