Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, ofschoon voor die beoordseling ook de mannelijke dieren in aanmerking moeten worden genomen.

Vooral waar het geldt eene beoordeeling met het oog op 4e stofproductie vormen het extérieur en het karakter van de vrouwelijke dieren daarvoor een betere maatstaf dan die der mannelijke. Bij de grootere overeenstemming in de typische morphologische eigenschappen mag men aannemen dat er ook meer overeenstemming is in de physiologische eigenschappen, waarvan de stofproductie en het tot waarde brengen van 't voeder afhankelijk zijn. Toch mag ook in dit opzicht de invloe'd van het mannelijk dier niet uit het oog worden verloren. Men kent b.v. verschillende gevallen, waarbij eene melkkoe de eigenschap van vetrijker melk te geven, meer van den vader dan van de moeder geërfd heeft, zonder dat dit aan hare morphologische eigenschappen werd opgemerkt en zij niet minder maar ook niet meer het typische karakter van het ras vertoonde. Niettegenstaande de grootere overeenkomst in den vorm kan dus ook het eene vrouwelijke dier individueele eigenschappen bezitten en van den vader geerfd hebben, waardoor het boven het andere uitmunt.

Maar juist om die individueele eigenschappen die een mannelijk dier kan bezitten, meer nog dan een vrouwelijk dier van hetzelfde ras, en deze misschien ook meer kan doen overerven, is de keuze van een mannelijk fokdier van zooveel gewicht.

Daarbij komt dat een mannelijk fokdier meestal een groot aantal vrouwelijke dekt en derhalve ook daardoor op de voortplanting zijner eigenschappen van grootere beteekenis is.

Minder groot is het individueele verschil, wat de stofproductie betreft, tusschen de vroeg gecastreerde mannelijke dieren; zij naderen daardoor meer de vrouwelijke en vertoonen in hun soort ook meer de kenmerken van het ras.

b. Beoordeeling van den gezondheidstoestand en gebreken die een dier ongeschikt maken voor de fokkerij. Bij de grondregels voor het aanfokken, hierboven vermeld, hebben wij op den voorgrond gesteld, dat de dieren, voor het aanfokken bestemd, gezond moeten zijn en vrij van organische gebreken of van den aanleg

Sluiten