Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorm groote waarde gehecht. Men heeft zelfs getracht normale vormen voor de verschillende gebruiksdieren vast te stellen (Settegast). Verder heeft men zoogenaamde schoonheids vormen, en vooral met het oog daarop spreekt men van een geevenredigden en harmonischen lichaamsbouw.

Te ontkennen valt het niet, dat een renpaard een anderen vorm heeft als een koetspaard en dit weer een anderen als een zwaar trekpaard; dat schapen en runderen die men hoofdzakelijk om de melk houdt een anderen vorm bezitten dan die welke meer gehouden worden om te mesten. Dieren van verschillende rassen laten zich echter maar zoo niet met elkander vergelijken en tot een normalen vorm brengen, al is ook het doel waartoe zij gehouden worden hetzelfde; en vooral over de schoonheids vormen loopen de gevoelens zeer uiteen. Ook heeft schoonheid niet altijd dezelfde beteekenis en wordt deze dikwijls in verband gebracht met het doel.

Een Engelsch renpaard kan op zich zelf een mooien vorm hebben, maar menigeen zal aan dien van een Hackney of een Groningsch koetspaard de voorkeur geven. Slechts de individuen van eenzelfde ras kunnen in dit opzicht met elkander vergeleken worden.

Verder moet bij het beoordeelen van den vorm de leeftijd in aanmerking worden genomen. Die vorm is anders wanneer het dier nog jong dan wel volwassen is, en deze verschilt weer van dien op rijperen leeftijd. Aangezien de vorm op den volwassen leeftijd het best beantwoordt aan de verrichtingen die men van een dier verlangt en de verrichtingen zelve alsdan het meest normaal zijn, heeft eene beoordeeling op dien leeftijd de meeste beteekenis om de waarde van een fok- of gebruiksdier, ook wat zijne verrichtingen betreft, te leeren kennen. Bij de beoordeeling van een jong dier moet dan, althans wat paarden en runderen betreft, in aanmerking worden genomen, dat de kop kleiner en niet zoo zwaar is als men naar de grootte van het lichaam zou verwachten, in het bijzonder is het aangezicht fijner besneden, de voorkop meer afgerond zonder scherpe trekken en in 't algemeen

Sluiten